Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği TDUB'un statüsü belirlendi

Gayrimenkul değerleme uzmanlarının çatı kuruluşu TDUB'un statüsünde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği TDUB'un statüsü belirlendi

6 Mayıs 2014 / Emlakwebtv
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği TDUB'un statüsü, 02.04.2014 tarihli ve 28960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin organları, komiteleri, görev ve yetkileri, gelirleri, giderleri, üyeleri ve üyelik esasları, disiplin cezaları ve çalışma ilke ve esaslarına ilişkin hususlar belirlendi.

TDUB'un statü değişikliği kapsamında 'Birliğin Görev ve Yetkileri' başlıklı 7'nci maddesindeki b, d, g, h ve i fıkraları, 'Üyelik' başlıklı 8'inci maddede 1, 2, 4 ve 10'uncu fıkraları değiştirildi, madde 23 ile 'Disiplin Komitesi', madde 24 ile 'Değerlendirme Komitesi', madde 25 ile 'Standartlar Komitesi' ve madde 26 ile 'Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi' oluşturuldu.

Değerleme sektörü adına olumlu bir gelişme
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren birliğin statüsünde yapılan değişiklik sayesinde değerleme uzmanlarının yanı sıra Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kurulu'ndan lisans alan değerleme kuruluşlarının da birliğe üye olmalarının sağlandığını ifade eden TDUB Başkanı Bekir Yener Yıldırım, birlik yönetim kurulunun seçimine ilişkin önemli değişikliklerin yapılmış olduğunu ve tüm üyelerin TDUB yönetim kurulunda temsil edilmesinin sağlandığını belirtiyor.

Yedi yönetim kurulu üyesinden ikisinin bağımsız üye, ikisinin ise tüzel kişi olarak değerleme kuruluşu olmasının öngörüldüğünü dile getiren Yıldırım, bu suretle kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına imkan sağlandığını kaydediyor. Yeni komitelerin de ihdas edildiğini ifade eden Yıldırım, Standartlar Komitesi ve Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi ihdas edilerek değerleme mesleğinin TDUB çatısı altında gelişmesi ve TDUB'un kendi kurallarını koyan güçlü bir yapıya kavuşmasına fırsat sağlandığına vurgu yapıyor.

Sermaye Piyasaları Birliği'nde temsil hakkı
Statü değişikliği kapsamında, TDUB'a yurtdışında temsilcilik açma imkanı sağlandığı ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği yönetiminde temsil hakkı verildiğini ifade eden Yıldırım, Birliğin mevcut üyeleri dışında Birliğe üye olması gereken kuruluşların, Statünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde üye olmak üzere TDUB'a başvuru yapmaları ve bu süreyi izleyen üç ay içinde yeni Statüye uygun olarak organlarının seçimini yapmak üzere TDUB üyelerini Genel Kurul toplantısına çağırması gerektiğinin altını çiziyor.

TDUB statüsüne ve TDUB tarafından alınacak kararlara uymayan üyelerine beş bin TL'den elli bin TL'ye kadar idari para cezası yetkisi verildiğini de kaydeden Yıldırım, sermaye piyasalarının gelişiminde önemli bir fonksiyonu icra etmesi beklenen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin statüsünde yapılan değişikliğin gerek sektör gerekse Türkiye ekonomisi için önemli bir ilerleme olduğunu da sözlerine ekliyor.


TDUB - Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği TDUB, kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40/D maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nun 30.10.2009 tarihli kararıyla kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü, 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin üyeleri, sermaye piyasası mevzuatına göre gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olan değerleme uzmanlarından oluşmaktadır. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen veya Kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmakla görevli ve yetkilidir. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin kuruluşu ile birlikte, değerleme mesleğini icra eden meslek mensupları birlik ve dayanışma sağlayabilecekleri, mesleki standartları ve ilkeleri kendi kendilerine belirleyebilecekleri bir çatıya kavuşmuştur.