Üsküdar Belediyesi 3 adet arsa satıyor

Üsküdar Belediyesi, bölgede bulunan 3 adet arsayı ihale yoluyla satacak.

Üsküdar Belediyesi 3 adet arsa satıyor

Üsküdar Belediye Başkanlığı, Abdullahağa, Bulgurlu ve Burhaniye'de bulunan 3 arsayı ihale yoluyla satışa çıkaracak. İhalesi 7 Mayıs'ta yapılacak arsaların değeri ise 30 milyon 280 bin 951,5 lira. 

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

İl - İlçe Mahalle: Üsküdar /Abdullahağa
PaftaNo: 110
Ada No: 689
Parsel No: 11    
Alanı (m2): 209.18 
Cinsi: Arsa
İmar Durumu: Sahil Şeridi Alanı    
Muhammen Satış Bedeli: 4.706.550,00TL
Geçici Teminat Bedeli: 145,000,00-TL
İhale Tarihi: 07.05.2015
İhale Saati: 10:00
İl - İlçe Mahalle: Üsküdar /Bulgurlu
PaftaNo:191/1
Ada No:2381
Parsel No: 11
Alanı (m2): 4.391,37    
Cinsi:    İşgalli Arsa
İmar Durumu:  Özel Eğilim Tesisi
Muhammen Satış Bedeli: 4.171.801,50TL+ KDV
Geçici Teminat Bedeli: 130.000,00-TL
İhale Tarihi: 07.05.2015
İhale Saati: 10:30
İl - İlçe Mahalle: Üsküdar /Burhaniye
PaftaNo: 213
Ada No: 737
Parsel No:34    
Alanı (m2): 2.140,26
Cinsi:    Arsa
İmar Durumu: Konut    
Muhammen Satış Bedeli: 21.402.600,00TL +KDV
Geçici Teminat Bedeli: 645.000,00-TL
İhale Tarihi: 07.05.2015
İhale Saati:  11:00 2- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 07.05.2015 tarihinde Perşembe günü sırası ile saat 10.00-10:30-11.00'de Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklİrası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,
b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulun satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.
c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayn imzalanmış şartname.
f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),
g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)
h) Türkiye'de tebligat adresi için adres göstermesi (
i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
j) İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

1) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
m)Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel fınans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe'ye çevirmek zorundadır.

5- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 07.05.2015 tarihinde Perşembe günü saat 09.30'a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7- İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İLAN OLUNUR.