Üsküdar’da 2 adet arsa satılıyor

Üsküdar Belediyesi, bölgede bulunan 2 adet arsayı 13 Kasım’da ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Üsküdar’da 2 adet arsa satılıyor

Üsküdar Belediyesi, mülkiyeti altında bulunan iki adet arsayı satışa çıkarıyor. 353.26 metrekare ila 996.48 metrekare büyüklüğünde olan arsaların ihalesi 13 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilecek.

Söz konusu arsaların özellikleri şöyle;

*Üsküdar’da 163 pafta, 946 ada, 29 parselde bulunan 353.26 metrekarelik arsanın muhammen satış bedeli 1.942.930,00 TL. Konut alanı imarlı arsanın geçici teminat bedeli 60 bin TL iken, ihalesi 13 Kasım 2014’te saat 10.00’da yapılacak.

*Üsküdar’da Kandilli Mahallesi’nde 163 pafta, 946 ada, 30 parselde bulunan 996.48 metrekarelik arsanın muhammen satış bedeli 5.480.640,00 TL. Konut alanı imarlı arsanın geçici teminat bedeli 165 bin TL iken, ihalesi 13 Kasım 2014’te saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Üsküdar’daki arsaların ihalesine katılma şartları ise aşağıda yer alıyor;

“a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.”