Bien, Rusya Yapı Fuarı'nda

Bien, 31 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek Yapı Fuarı'na katılma kararı aldı

Bien, Rusya Yapı Fuarı'nda

31 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında Rusya'nın Moskova şehrinde yapılacak olan Batimat Russia 2015 fuarında BİEN, yenilikçi tarzı ve göz alıcı ürünleriyle fuara katılacak. BİEN, Batimat fuarında Taurus, Sultan, Rampas, Emperador, Lava, Perla, Balance, Marmol ve Sherwood gibi iddialı ve ihtişamlı ürünlerini ziyaretçilerine tanıtacak.

Sektörün önde gelen markası: Bien
Bİ­EN Sa­tış Grup Baş­ka­nı Me­tin Sav­cı  fuan ile ilgili olarak yaptığı açıklamada: 

"Mar­kay­la il­gi­li ge­rek yur­ti­çi, ge­rek yurt­dı­şı pa­zar­la­rı­nın ta­lep­le­ri­ni dik­ka­te alan üre­tim ya­pı­yo­ruz. Sa­tış ve pa­zar­la­ma po­li­ti­ka­la­rıy­la ye­ni­lik­çi, di­na­mik ve fark­lı ürün­le­ri pa­za­ra su­nu­yo­ruz. Se­ra­mik sağ­lık ge­reç­le­rin­de 2015 yı­lın­da pa­za­ra sun­du­ğu­muz ürün­ler ile hij­ye­ne ağır­lık ve­ri­len ve ta­sa­rı­mı ile öne çı­ka­cak ürün­le­ri­mi­zi su­na­ca­ğız. Bİ­EN bu­gün sek­tö­rün önem­li mar­ka­la­rın­dan bi­ri ko­nu­mu­na gel­miş­tir. Bun­da üre­tim, pa­zar­la­ma, sa­tış, ta­sa­rım, ar-­ge gü­cü­mü­zün ve bi­ze des­tek ve­ren da­ğı­tım ka­na­lı­mı­zın önem­li pa­yı var­dı­r.' dedi.

Firma Bilgisi: Bien