Daire satış sözleşmesi indir

Daire satış sözleşmesi indir

Daire satış sözleşmesi örneği 2015’i görmek için tıklayın.

Daire satış sözleşmesi indir

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde karşımıza çıkan daire satış sözleşmesi örneği 2015 aşağıda yer alıyor; Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, bir taraftan ...............................adres............................ adresinde yerleşik ................SATICI ADI/UNVANI...................... (bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan  ...................... .adres ...................................... adresinde yerleşik (  ..............ALICI ADI/UNVANI................) (bundan böyle kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’nın maliki olduğu ve adına tescilli, tapunun (...............) ili, (...........................) ilçesi, ...................................... köyü sınırları içinde olan pafta (.........), ada (.........), parsel (.........)’da kayıtlı (............) m2 yüzölçümlü “mesken” niteliğindeki gayrimenkulün (“Gayrimenkul”) Alıcı’ya satışının Satıcı tarafından vaad ve taahhüdü ile Alıcı’nın bu vaad ve taahhüdü kabulünden ibarettir. 3. GAYRİMENKUL’UN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI 3.1. Gayrimenkul’ün toplam satış bedeli (............satış bedeli...............)TL’dir. 3.2. Taraflar satış bedelinin Alıcı tarafından Satıcı’ya aşağıdaki belirlenen şekilde ödenmesini kararlaştırmıştır: - Toplam satış bedelinin %(......)’sine tekabül eden (...........................)TL işbu Sözleşmenin imza tarihinde, - Toplam satış bedelinin %(......)’sine tekabül eden (...........................)TL, işbu Sözleşmenin imzalandığı ayı izleyen aydan itibaren (.........) ayda (...............)TL.lik eşit...