Stopaj vergisi oranları 2014

Stopaj vergisi oranları 2014

Vergilerin tahsilini kolaylaştırmak gibi faydaları olan stopaj vergisi nedir, nasıl yapılır? İşte yanıtı.

Stopaj vergisi oranları 2014

Stopaj vergisi, gelir vergisinde, maaşlı çalışanların vergi borçları söz konusu olduğunda, kişiye geliri ulaşmadan söz konusu verginin kesilerek, tahsil edilmesidir.Stopaj vergisinin yararları*Vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili şekilde gerçekleştirmek,*Küçük matrahların vergiden kaçırılmasını önlemek,*Maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmak,*Verginin, gelirin doğuşundan çok kısa bir süre içinde maliye dairesine geçmesini sağlamak,*Verginin mükellef üzerindeki psikolojik etkisini gidermek.İlgili kanununa göre 'stopaj vergisi nedir' sorusu şu şekilde yanıtlanıyor;Madde 94 -Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan edemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere (...) serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden,b) Diğerlerinden3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden,4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden,5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması kar...