İnşaat sözleşme örnekleri

İnşaat sözleşme örnekleri haberimizde yer alıyor.

İnşaat sözleşme örnekleri

İnşaat sözleşme örnekleri:

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ..... ili, ....... İlçesi, ........ Mahallesi, ..... Sokağında kain imarın ... ada, .... parselini teşkil eden taşınmazın malikleri ............ ile diğer taraftan müteahhitler ...................... arasında aşağıdaki şartlarla bir inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Bu Sözleşmede taraflardan taşınmaz malikleri (Mal sahibi) ve müteahhitler (Müteahhit) olarak anılacaklardır.

1- Konu:

Sözleşmenin konusu, imarın ....... ada, ....... parselinde mevcut üç katlı betonarme binanın müteahhit tarafından yıkılması, yerine mal sahibinin isteği doğrultusunda çizilecek projeye göre yeni bir binanın yine müteahhit tarafından inşasıdır. Yapılacak binada dört mağaza ve apartman girişini havi bir zemin kat, mağazalarla irtibatlı dört ticari depoyu havi birinci bodrum kat, kalorifer dairesi, hidrofor, yakıt deposu ve sığınağı havi ikinci bodrum kat ile her katta iki daireye havi beş normal kat olacaktır. Kapıcı Dairesi Projenin tanzimine göre birinci veya ikinci bodrum katta yapılacaktır.

2- Yer Teslimi:

Taşınmaz müteahhide mal sahibi tarafından boş olarak teslim edilecektir.

3- İnşaatın Niteliği:

İnşaat, bu Sözleşmeye ve onun ayrılmaz bir parçası olan ekli teknik şartname esaslarına göre yapılacaktır.

4- Binanın Bölüşülmesi:

Yapılacak bina mal sahibi ve müteahhit arasında yarı yarıya bölüşülecektir. Bu bölüşmede iki mağaza ile üzerine isabet edecek 5 daire birinci grup ve diğer mağazalar ile üzerine isabet edecek 5 daire ikinci grup sayılacak ve bu iki gruptan birini tercih hakkı mal sahibine ait olacaktır. Proje düzenlenirken gruplar arasında denge sağlanacaktır.

5- Yıkım, Hafriyat ve İnşaatta sorumluluk:

Mevcut binanın yıkımı ile hafriyat ve yeni binanın yapımı sırasında veya yapımından ötürü komşulara veya diğer üçüncü kişilere verilecek her çeşit zararlar ile iş kazalarından doğacak zararlardan müteahhit sorumludur. Mal sahibi aleyhine bu nedenle bir dava açıldığında bu dava müteahhide ihbar edilir. Bu takdirde müteahhit mal sahibi makamına kaim olarak davayı takip eder.

6- Giderler:

İnşaat için gerekli her çeşit malzeme bedelleri, işçilik ücretleri, proje giderleri, sigorta primleri ve cezalar, vekâlet ve tapu giderleri, cins tashihi ile kat irtifak ve mülkiyeti tesisi giderleri ve her çeşit vergi, resim ve harçlar, bu sözleşmede aksine bir hüküm olmadıkça müteahhide aittir.

7- Vergiler:

2002 yılı dahil olmak kaydı ile emlak vergisi, .....................vergileri mal sahibi ve müteahhit arasında eşit olarak bölüşülecektir. Ancak bunlardan arsa sahibinin payına düşeni de önce müteahhit ilgili idareye verecek ve iş bittikten sonra mal sahibi bu borcunu müteahhit ilgili idareye verecek ve iş bittikten sonra mal sahibi bu borcunu müteahhide ödeyecektir. Müteahhit, bu ödemeyi yapmazdan en az 3 gün önce İdareye karşı ihtirazi kayıt dermeyan edebilmesi için durumdan mal sahibini haberdar edecektir. İleride bunların geri verilmesi halinde, geri verilecek miktar mal sahibi ve müteahhit arasında eşit olarak bölüşülecektir.

Müteahhide ait bağımsız bölümlerin satışından ötürü mal sahibi adına gerçekleşecek ....................................... vergisi ve .............................. vergisi müteahhide aittir.

Arsa sahiplerine kalan bağımsız bölümlerin ................... vergisi ile .......................... vergisi kendisine aittir. Ancak, mevcut betonarme bina yıkıldıktan sonra taşınmazın cinsi arsaya çevrildiğinde değeri ................... lira gösterileceğinden müteahhidin kendisine ait bağımsız bölümleri arsa olarak başkalarına satışında bunların tamamının satış bedellerinin toplamı ............................ liraya ulaşacaktır.

8- Müteahhide ait bağımsız bölümlerin satışları:

Cins tashihinin yapılmasından ve kat irtifakının kurulmasından sonra mal sahibi, zemin hariç birinci kat tavan betonunun dökülmesiyle iki adet dairenin, çatı betonunun dökülmesiyle bir adet dairenin, duvarların örülmesi ve doğrama kasalarının takılmasıyla iki adet dairenin, iç ve dış kaba ve ince sıvalar ile kalorifer ve sıhhi tesisatın başlamasında mağazanın, doğramaların tamamen takılması, fayans ve döşemelerin tamamlanması ve sıhhi müteahhit tarafından istenildikçe satışın her kademesi için arsa sahibi, müteahhide vekâlet verecektir. Kat irtifakının kurulması için gerekli belgeleri müteahhit hazırlayacaktır.

9- Bedelin Değişmeyeceği:

Evvelce tahmin olunamayan veya tahmin olunup da iki tarafça nazara alınmayan haller ve özellikle malzeme fiyatları ve işçi ücretlerindeki artışlar için yapılmasına engel olursa veya yapılmasını son derecede işgal ederse, müteahhit bedelin artırılmasını veya Sözleşmenin feshini yahut şartlarda bir değişiklik yapılmasını isteyemez. Müteahhit, her ne olursa olsun işi kararlaştırılan bedelle yapmağa mecburdur.

10- Başkasına devir yasağı:

Müteahhit aldığı işi başkasına devredemez; vekâleten de olsa başkasına yaptıramaz. Aksi halde mal sahibi Sözleşmeyi feshe yetkilidir.

11- İşin Teslimi:

Müteahhit yer tesliminden itibaren en geç on beş ay içerisinde yapı kullanma izin belgesini almaya hazır olacak biçimde işi bitirmeye ve mal sahibine teslime mecburdur. Ancak yer teslimi inşaat mevsimi bittikten sonra yapılırsa bu süre, yeni inşaat mevsimine girildiğinde başlar. İnşaat mevsiminden amaç, o yılki don olayının bitmesiyle başlaması arasında geçen süredir. İşin bitirilmesinden amaç ise, suyun, havagazının, elektriğin bağlanmaya hazır olması, kanalizasyon irtibatının sağlanması, asansör ve hidrofor tesisatının projesine uygun olarak yapılmış olması, teknik şartnameye göre bütün tesislerin tamamlanmış bulunması ve territuvarın düzenlenmesidir.

12- Eksik ve Kusurlu İşler:

Yapılacak binadaki eksik ve kusurlu işlerden dolayı müteahhit sorumludur. Mal sahibine kalan bağımsız bölümlerle ortak yerlerde, işin teslimi veya kabulünden sonra çıkacak eksik ve kusurlu işler bunlar hemen ihbar edilmemiş olsa bile, müteahhit bunların bedelsiz olarak tamamlayacak veya düzeltecektir. Müteahhidin sattığı bağımsız bölümlerin alıcıları tarafından eksik ve kusurlu işlerden veya satış ile ilgili her çeşit uyuşmazlıklardan dolayı mal sahibine yöneltilecek bütün iddialardan müteahhit sorumludur. Mal sahibi aleyhine bu nedenle açılacak davalarda da 5 inci madde hükmü uygulanır.

13- Geç Teslim:

Müteahhit 11 inci maddede gösterilen günde ve şekilde işi bitirip teslim edemediği takdirde kira yoksunluğu olarak mal sahibine her ay için 1.000.000.000.-TL (bir milyar Türk Lirası) gecikme tazminatı vermeye mecburdur. Bu gecikme üç ayı geçtiği takdirde mal sahibi, sözleşmeyi feshederek yoksun kaldığı gerçek kira karşılığını ve diğer zarar ve ziyanını istemek ve ayrıca eksik ve kusurlu işleri müteahhit hesabına tamamlattırmak ve düzeltmek hakkına sahiptir.

14- İnşaat Sırasında Kontrol:

Mimari proje ile betonarme, kalorifer, elektrik, havagazı ve su tesisat projelerinin birer ozalit kopyesi mal sahibine verilecektir. Mal sahibi bir fen adamı eli ile inşaatın sözleşme ve teknik şartname ile projelere uygun yapılıp yapılmadığını her zaman kontrol ettirebilir. Aykırı olan hususları müteahhit derhal uygun hale getirmeğe, yanlışlıkları düzeltmeğe ve malzemeyi değiştirmeğe mecburdur.

15- Diğer bazı şartlar:

Apartmanın adı ................................ olacaktır. Apartmanın girişine reklam, ilân ve camekan gibi tesisler konulmayacaktır. Yönetim Planı tarafların ittifakıyla yapılacak ve bu plan düzenlenmeden satış yapılmayacak ve alıcıların planı kabulleri müteahhitçe sağlanacaktır. Kapıcı tarafların ittifakıyla tutulacaktır.

16- Özel Vekâlet:

İnşaat dolayısıyla İmar Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Elektrik ve Havagazı İşletmesi Müdürlüğüne, cins tashihi ve kat irtifakının kurulması ile sınırlı olarak Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılması gerekli müracaatlar için mal sahibi, müteahhide özel bir vekâlet verecektir.

17- Mes'uluyetin müteselsil olacağı:

Müteahhitlerin mal sahibine karşı mes'uliyeti müteselsilendir.

18- Tebligat adresi:

Mal sahibinin adresi ............................... ve müteahhidin adresi ............................... dir.

19- Uyuşmazlıkların çözümlenmesi:

Uyuşmazlık halinde ... ............................ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Bu sözleşme ../...... gününde akdedilmiştir.

Mal sahipleri Müteahhitler

.................................................... .......................................................

TEKNİK ŞARTNAME

1- Bina, arsanın azami inşaat sahası ve kanuni çıkma haklarından yararlanmak suretiyle yapılacaktır ve betonarme, karkas, doğalgazlı, asansörlü ve hidroforlu olacaktır.

2- Bina taşıyıcı sistemi, betonarme karkas olarak Bayındırlık Bakanlığının teknik ve statik şartnamelerine uyularak hesap ve inşa edilecektir. İnşaatın beton kısımlarında ..................... tarafından üretilen betonlar kullanılacaktır. Binanın yapımında ................ marka kalıplar kullanılacaktır..

3- İç ve dış duvarlar ..........;daki .................. fabrikasında üretilen tulalarla örülecektir. Bütün sıvalar alçı ve çimento takviyeli harçla yapılacaktır.

4- Odaların Döşemeleri birinci kalite ............. marka parkeden yapılacaktır.

5- Çatı ....... marka .......... tipi kiremitle örtülü oturtma çatı olacaktır.

6- Çatı altı döşemesi üzerine kalorifer projesine göre ... cm. kalınlığında izocam kullanılacaktır.

7- Doğalgaz tesisatında isteğe göre ....................marka radyatör kullanılacaktır. Dairelere Demirdöküm marka kombiler takılacaktır.

8- Binada sıhhi tesisat projesine göre hesaplı su deposu ve hidrofor tesisatı olacak ve her bağımsız bölümün (daireler, mağazalar ve kalorifer dairesi) ayrı bir su sayacı takılı olarak bulunacaktır.

9- Pis su boruları bina dışına çıkıncaya kadar gereğine göre pik döküm boru ve pimaş olacaktır. Mutfak, banyo ve WC iyice izole edilecek WC boruları aynen çatı dışına kadar hava borusu olarak uzatılacaktır.

10- Bütün sıhhi tesisat armatürleri ....... marka olacaktır.

11- Merdiven basamakları ................... marka mermerden yapılacaktır.

12- Apartman girişinde döşeme ve duvar kaplaması uygun renkte tabii mermer olacaktır.

13- Merdiven boşluğunda duvarlar dyo cinsi boya veya yağlı boya olacaktır.

14- Merdiven korkulukları demir imalât üzerine sert ağaç ahşap küpeşte olacak ve küpeşteye cam cila yapılacaktır.

15- Normal katlarda pencere doğramaları birinci ...... marka doğrama olacaktır. Zemin katta ön cephe doğramaları alüminyum profil madeni doğrama olacaktır. Pencere denizlikleri mermer olacaktır.

16- Kapı kasaları birinci sınıf ....... marka doğrama olacaktır.

17- Cam kalınlıkları en az 3 mm. olacak, boşluk ebadına göre kalınlıklar tayin edilecektir. Kapı ve pencere camları çift cam olacaktır.

18- Bina ön cephesi brüt beton veya mermer kaplama, yan ve arka cepheler gereğine göre brüt beton veya çimento serpme olacaktır. Brüt beton yüzeyler akrilik esaslı boya ile boyanacaktır.

19- Mağaza ve dairelerde bütün duvarlar alçı saten yapılacaktır. Dairelerin salonları şampanya rengi yağlı boya yapılacaktır. Diğer odalar ise beyaza boyanacaktır. Tavanların kenarları alçı ile kaplanacaktır.

20- Duş-W.C. lerde duvarlar tavana kadar karo fayans kaplama olacak, sığdığı takdirde bir adet duş teknesi ve borulu banyo bataryası, yerine uygun ebatta birinci sınıf beyaz fayans lavabo, iki adet lavabo musluğu, beyaz fayans etajer, ayna, alafranga beyaz fayans helâ taşı, klozet kapağı otomatik rezervuar, tahrat musluğu, beyaz fayans gömme kâğıtlık, beyaz fayans sabunluk, askılık ve topraklı monofaze piriz bulunacaktır.

21- Mutfakta tezgah üzeri dört sıra ve fırın yeri ayni yükseklikte beyaz karo fayans kaplama, bir metrelik tek gözlü çelik eviyeli tezgâh, üzerine eviye bataryası, tezgâh üzerine ayni cins çelik dolap, fırın üzerine aspiratör takılacak ve iki adet topraklı monofaze priz bulunacaktır.

22- Mağazaların depolarında W.C. ve lavabolar dairelerdeki gibi olacaktır.

23- Dahili televizyon anteni, telefon ve elektrik tesisatı yapılacak, her odada da bir telefon ve monofaze elektrik prizi bulunacaktır. Mağazalarda yeteri kadar monofaze prizle beraber bir adette trifaze priz bulunacaktır. Her mağazaya iki adet mustakil telefon prizi konacaktır. Dairelerden kapıcıyı çağırmak için numaratörlü tesisat ve sokak kapısına zil yapılacaktır. Bütün elektrik sigorta tabloları saç kutu içinde olacaktır.

24- Dairelerde mutfaklara uygun boy otomat takılacaktır. Ocaklara bağlanmak için doğalgaz tesisatı yapılacaktır.

25- Daire kapılarına gömme kilit, uygun tokmak ve dürbün konacaktır.

26- Apartman girişinde bağımsız bölüm sayısı kadar çelik veya formika gömme posta kutusu yapılacak, ayrıca baş tarafa camekanlı bir ilân yeri konacaktır.

27- Binaya konacak asansör 4 kişilik .............................. marka asansör olacaktır.

28- Bütün malzeme ve işçilikler birinci sınıfı olacaktır.

Bu teknik şartname taraflar arasında akdedilen ../...... günlü inşaat sözleşmesine ek olarak düzenlenip imza altına alınmıştır. ./...

Mal sahipleri Müteahhitler

................................................ ...................................................

İSTİSNA (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

Bir tarafta ……………. adresinde bulunan ……………………………….. ile diğer tarafta …………… adresinde bulunan ………….. arasında aşağıdaki maddede yazılı şartlar dahilinde işbu inşaat sözleşmesi akdolunmuştur.

Taraflardan ………………………. İş Sahibi sıfatıyla, ……… ise yüklenici sıfatıyla anılacaktır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş sahibi tarafından ………….. adresindeki ……… parsel üzerinde yaptırılacak inşaatın …………….. işleri yüklenici tarafından bu sözleşme şartları ve tasdikli projeye uygun biçimde yapılarak iş sahibine eksiksiz teslim edilecektir. Sözleşmenin konusu bundan ibarettir.

3- SÜRE

İşbu sözleşme gereğince yüklenici yapmayı taahhüt ettiği işi ……… ay içerisinde projesine ve işbu sözleşme hükümlerine uygun biçimde bitirerek iş sahibine eksiksiz teslim edecektir. Bu sürede işin eksiksiz teslim edilmediği tespit edildiği takdirde, iş sahibi gecikmenin devam ettiği her ay için ……….TL cezai şart tazminatına hak kazanacaktır. Ayrıca bu sebeple yaptırılacak tespit masraflarından da yüklenici sorumlu olacaktır.

4- İŞ SAHİBİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

İş sahibi yüklenicinin işe başlaması için gerekli yapı iznini alarak yükleniciye işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır. Ancak iş sahibinin yüklenicinin çalıştıracağı personeli seçme gibi bir hak ve yetkisi yoktur. Sözleşme gereğince belirlenen avansları ve hakedişleri belirtilen vadelerde ifa etmek zorundadır.

5- YÜKLENİCİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

Yüklenici, bu sözleşme gereğince derhal işe başlamak ve işi projesine uygun biçimde yerine getirerek süresinde iş sahibine teslim etmekle yükümlüdür. Yüklenici işin ifasında iş sahibinden bağımsızdır. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. İşin yapılması için gerekli personel istihdamı ve bu personelle yüklenicinin ilişkisi iş sahibinin sorumluluk alanı dışında olup, tamamen yükleniciyle kendi istihdam ettiği personeli ilgilendirir. Yüklenicinin istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, istihdam ettiği personeli SSK’ya bildirmek ve primlerini ödemekten mesul olup, ihmalinden hiçbir şekilde iş sahibinin sorumluluğuna gidilemez.

Yine yüklenici, kendisinin veya istihdam ettiği personelin işin yapılması sırasında iş sahibine veya herhangi bir üçüncü kişiye verilecek zararlardan da sorumlu olacaktır. Yüklenici bu sözleşme gereği yerine getirmeyi taahhüt ettiği işin ifası sırasında işyerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı hükümleri bakımından gerekli her türlü tedbiri bizzat almaya mecburdur. Bu görevin yerine getirilmemesinden kaynaklanan iş kazası ve meslek hastalıklarından yüklenici sorumlu olacaktır.

Yüklenici, işin yapılması için gerekli iskele kurmak vb. Malzemeleri kendisi temin etmek zorundadır.

6-ÜCRET

Bu konuyu kendiniz düzenleyin.

7- İHTİLAFLARIN HALLİ

Sözleşmeden kaynaklanan her türlü hukuki anlaşmazlıklarda …….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

-İNŞAAT TİP SÖZLEŞMESİ-

1- TARAFLAR :

Bir taraftan ………………………….. ( aşağıda İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………….. (aşağıda YÜKLENİCİ olarak anılacaktır ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu sözleşme aktolunmuştur.

Tarafların kanuni tebligat adresleri aşağıdadır.

İŞVEREN : YÜKLENİCİ :

ADRES: ADRES :

TEL: FAX: TEL : FAX :

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :

………………………….. inşaatı işi, yukarıda adı geçen YÜKLENİCİ’ YE ihale edilmiş ve YÜKLENİCİ de bu sözleşmeye bağlı keşif özetindeki işleri ( aşağıda 3. Maddede tarif edilen ve eksiltme indirimi dikkate alınmak suretiyle kullanılacak olan ) Bayındırlık ve İskan Bakanlığına (B.İ.B) AİT …….. yılı

fiyat esası üzerinden ve bu sözleşme ve eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

3- BİRİM FİYATLAR VE SÖZLEŞME BEDELİ :

3.1. YÜKLENİCİ, B.İ.B. ……..yılı birim fiyat cetvelinde yazılı taşıma, ve proje ile ilgili birim

fiyatlar haricindeki diğer birim fiyatlardan % ……….. (yüzde …………………) indirim

yapmıştır.

3.2. Yapılan bu indirim, kullanılacak birim fiyatların her bir kalemine ayrı ayrı ve tümüne şamil olmak üzere yapılmış sayılacaktır.

3.3. Birim fiyatı esası ile ödenmesi tarif edilen her türlü taşımalar ile yükleme, boşaltma ve istif işlerine ait birim fiyatlar hükümsüz sayılarak kullanılmayacak, bu hizmetlerin bedeli, aşağıda tarif edildiği şekilde tek kalemde toptan hesap edilecektir.

3.3.1. Yapılacak tüm taşıma, yükleme, boşaltma ve istif hizmetlerinin toplam bedeli, keşif bedelinin % …. u olarak taraflarca peşinen kabul edilmiş olup, bu bedelde birim fiyatlar gibi eksiltme tenzilatına tabidir.

3.3.2. Herne sebeple olursa olsun gerek taşıma gerekse yükleme ve boşaltma, istif hizmetlerinin mesafe, miktar ve cinslerinde artma ve eksilme olması hallerinde dahi yukarıdaki formül aynen kullanılacak, YÜKLENİCİ, başkaca bir fark veya hak talebinde bulunmayacaktır.

3.3.3. Ara hakedişlerde hakediş tutarının ve işin sonunda kesin hesaba göre düzenlenecek kesin hakedişin %….u toplam taşıma, yükleme, boşaltma ve istif bedeli olarak hakedişlere ilave edilecek ve eksiltme indirimine tebi tutulacaktır.

3.4. …….. yılı B.İ.B. rayiç cetveline göre hesap edilmiş fiyatların ve eksiltme indiriminin ekli keşif cetveline uygulanması suretiyle bulunmuş sözleşme bedeli; ………………………………. TL.- dır.

( …………………………………………………… TL. dır.)

4- SÖZLEŞMENİN EKLERİ :

Aşağıda belirtilen dokümanlar, sözleşmenin ayrılmaz ekleridir.

4.1. İŞVEREN’İN ihale dokümanları

4.1.1.- Teklife davet

4.1.2.- Teklif şartnamesi

4.1.3.- Sözleşme

4.1.4.- Özel şartname

4.1.5.- Keşif özeti ve cetveli

4.2.Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (B.İ.B.) ihale dokümanları

4.2.1.- BİB genel teknik şartnamesi

4.2.2.- BİB ……. yılı birim fiyat tarifeleri ve eki birim fiyat listesi

4.2.3.- BİB genel şartnamesi

4.3YÜKLENİCİ’nin teklif dokümanları

4.3.1.- Teklif mektubu

4.3.2.- Yüklenici karnesi

4.3.3.- Ticaret odası kaydı

4.4. Sözleşme ve ekleri arasında çelişki olduğu takdirde, öncelikle sözleşmedeki ve sonra

yukarıdaki sıralamaya göre eklerdeki kayıtlar esas alınacaktır. Uyuşmazlık halinde …………..

lehine olan hükümler uygulanır.

YÜKLENİCİ, bu eklerden başka, yürürlükteki kanun, nizam, Türk standartları, yapı ve tesisat

ile ilgili şartnameler ve teamüllere uymaya mecburdur.

4.5. Yukarıdaki 4.1. ve 4.3. maddelerinde kayıtlı dokümanlar, sözleşmeye eklenmiştir. 4.2. maddelerinde kayıtlı dokümanlar ise sözleşme ekinde bulunsun veya bulunmasın sözleşme tarihinde yayınlanmış en son şekliyle sözleşme eki sayılır.

Ancak 4.2. bölümündeki dokümanlarda bulunan eskalasyon, fiyat farkları, zam, süre, taşıma, yükleme, boşaltma, istif gibi fiyata dönük konular, sözleşme ve teklif evrakında dikkate alınmadığı için hükümsüzdür.

Diğer genel hükümler geçerlidir.

YÜKLENİCİ, taahhüdüne ait bütün iş ve hususlarda sözleşme ve eklerine uygun olarak birinci sınıf iş yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

5- YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA :

Sözleşmenin imza edilmesini takip eden 15 gün içinde YÜKLENİCİ, iş yerini teslim alarak 7 gün zarfında işe başlayacaktır.

6- İŞİN SÜRESİ :

YÜKLENİCİ, taahhüt ettiği işi, yer teslimi tarihinden itibaren ……… takvim gününde tamamlamış olacaktır. Bu süre, inşaat bölgesinin ve bu bölgedeki mevsimin durumu ile tatil günleri dikkate alınarak tespit edildiğinden bu ve buna benzer sebeplerle süre uzatımı verilmez.

7- İŞ PROĞRAMI :

YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 gün içinde iş kalemlerini, aylık iş ve ihzarat miktarları ile ödeme bedellerini ve bunların ünitelere dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı yaparak onay için İŞVEREN’E verecektir. İŞVEREN’İN gerek onaya geldiğinde ve gerekse iş esnasında işti ve iş programında değişiklik yapma hakkı vardır. YÜKLENİCİ, bu değişiklikleri 3 gün zarfında programda düzeltecek ve gerekeni yapacaktır.

8- İŞİN KONTROLU :

İŞVEREN, iş süresince iş yerinde bulunduracağı geçici ve/veya devamlı elemanları ile işleri kontrol edecektir. YÜKLENİCİ, ŞİVEREN ve/veya kontrolörlerinin sözleşme veya eklerine göre lüzum göreceği hususları yerine getirmekle görevlidir.

Kontrolörün, yapılan işi beğenmesi, YÜKLENİCİ’yi keşif ve şartname hükümlerini bozmuş olmak sorumluluğundan kurtarmaz. YÜKLENİCİ ile kontrolör arasındaki anlaşmazlığı, İŞVEREN çözecektir.

9- ŞANTİYE ŞEFİ VE TEKNİK PERSONEL BULUNDURLUMASI :

9.1.- YÜKLENİCİ, İŞVEREN ile ilişkileri yürütecek ve YÜKLENİCİ’Yİ temsil edecek sorumlu

bir elemanını şantiye şefi sıfatıyla iş süresince işin başında bulundurmak mecburiyetindedir.

Şantiye şefine yapılmış olan her türlü bildirim, YÜKLENİCİ’NİN kendisine yapılmış sayılır.

9.2.- YÜKLENİCİ, bundan başka her türlü tesisat ve montaj işleri için o işten anlayan yetkili

elemanlarını iş ve iş programına göre, icap ettiği dönemlerde iş başında bulunduracaktır.

10- PROJELER VE RUHSAT İŞLERİ :

10.1.- Sözleşme eki projeler avan projedir. YÜKLENİCİ sözleşmenin imzalanmasından sonra

tatbikat projelerini, detayları ve her türlü proje hesaplarını inşaat ruhsatlarını alacak şekilde

hazırlayarak onay için İŞVEREN’E verecektir. YÜKLENİCİ, ayrıca onaylanmış projelere

göre metrajını, mahal ve malzeme listelerini çıkarıp, hesap ve listeleri, İŞVEREN’E

onaylatacaktır. Bu maddede yazılı işlerin proje bedeli, 1. Keşif cetvelinde gösterilmemişse,

bu bedel ödenmez. Gösterilmişse, eksiltme indirimine tabi tutularak … eşit taksitle

hakedişlerde YÜKLENİCİ’YE ödenir.

10.2.- İnşaatın her türlü çalışma ve iskan ruhsatlarının muamelelerinin takibini taraflar, beraberce yapacak ve takip masrafları müştereken ödenecektir. Ruhsat harçları, İŞVEREN tarafından ödenir.

11- MALZEME :

--------------------------------------------------------------------------------

MAL SAHİPLERİ :

YÜKLENİCİLER :

HARCA ESAS BEDEL :

1- Taraflardan ben mal sahibi, ........................... tapu ile sahibi bulunduğum ............ ili, ................ ilçesi, ..................... mahallesi ……. Bölge …… mevkiinde kain tapunun ….. pafta, ….. ada ve ….. parselinde kayıtlı gayrimenkulümün tamamını bu kere 100 hisse itibar ederek bunun, 50 hissesini uhdemizde ipka ile mütebaki 50 hisseyi diğer akit müteahhitlere bu mukavelede yazılı şartlarla kat karşılığı olarak 50.000.- YTL. bedel mukabilinde satmayı vaat ve taahhüt ediyorum. İşbu bedel harca esas teşkil etmek üzere konulmuş olup satış vaadinin bedelini nakden ve peşinen alınmayıp işbu bedeli mukavelenin 3. maddesinde yazılı olduğu şekilde ödeneceğini ve mukavelede yazılı diğer maddeleri aynen kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

2- Taraflardan biz müteahhitler ................. ve .......................... bizde yukarıda mal sahibinin ikrarında tapu kayıtları yazılı gayrimenkuldeki 50/100 hisseyi bu mukavelede yazılı şartlarla ve kat karşılığı olarak 50.000.- YTL. bedel mukabilinde almayı vaat ve taahhüt ediyoruz. Harca esas teşkil eden bu bedel nakden ve peşinen ödemeyip iş bu bedeli mukavelenin 3. maddesinde yazılı olduğu şekilde ödeyeceğimizi ve mukavelede yazılı diğer maddeleri aynen kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

3- Öncelikle müteahhitler işbu sözleşmenin imzalanmasını takiben inşaat yapılacak arsaya Üsküdar Belediyesi tarafından verilen taks %10 H:6.50 lik imar durumunu, resmi kanallardan taks:%25 h:12.50 ye çıkaracaklardır. Müteahhitler mevcut imar durumunu resmen taks:%25 h:12.50 olarak bir yıl içinde değiştiremezler ise işbu sözleşmenin inşaat ile ilgili tüm hükümleri geçersiz olacaktır. Bu ahvalde taraflar birbirlerinden hiçbir hak ve alacak isteyemeyeceklerdir.

İmar durumunun istenilen şekli alması halinde yukarıda 1. ve 2. maddelerde yazılı bedel tapuda kat'i ferağ takriri sırasında nakden tediye edilmeyip işbu bedel müteahhit tarafından mezkur gayrimenkulün üzerine plan ve projesine uygun olarak inşa edilecek olan binanın yapılacak dairelerinin istikameti, cephesi, maddi değeri ve metrekaresi eşit olmak üzere taraflar arasında %50 nispetinde taksim edilerek ödenecektir.

Toplam 10 adet bağımsız bölümden müteşekkil inşaatın beş dairesinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince her türlü noksanları tamamlanıp anahtar teslimi suretiyle mal sahibi adına tesis ve teslimi ile işbu bedel tamamen ödenmiş olacak alınacak iskan ile birlikte müteahhitlerin zimmeti ibra edilmiş olacaktır.

Buna göre;

1. Bodrum kat 1 No.lu daire arsa sahibine,

1. Bodrum kat 2. No.lu daire müteahhitlere,

Zemin kat 3 No.lu daire müteahhitlere,

Zemin kat 4 No.lu daire arsa sahibine,

1. Normal kat 5 No.lu daire müteahhitlere,

1. Normal kat 6 No.lu daire arsa sahibine,

2. Normal kat 7 No.lu daire müteahhitlere,

2. Normal kat 8 No.lu daire arsa sahibine,

3. Normal kat 9 No.lu daire arsa sahibine,

3. Normal kat 10 No.lu daire müteahhitlere ait olacaktır.

4- Müteahhit ................. ili, .................. ilçesi, ..................... mahallesinde bulunan ve …… pafta, …… ada ve …… parselde kayıtlı gayrimenkul üzerine inşaa edilecek binayı, ................ Belediyesi'nin tasdik edeceği plan ve projesine aynen uygun olarak yapacaktır.

5- Binaya iskân alınıncaya kadar yetkili mercilerce imar durumuna kat ilavesi izni verilmesi halinde ilave inşaattan arsa sahibi ve müteahhitler % 50 - % 50 oranında faydalanacaktır. Bu masraflar müteahhide ait olacak, müteahhit tarafından karşılanacaktır.

6- Arsa sahibi yeni imar durumunun alınmasını takiben müteahhitlerin hissesine düşen 50/100 hisseyi müteahhitler adına arsa sahibi tapuda ferağ vereceklerdir. Yapılacak ferağ ile birlikte taraflar arasında kararlaştırılan miktarda müteahhitlere düşen hisse üzerine arsa sahibi lehine teminat ipoteği tesis edilecek inşaat projesinin belediyece onaylanmasını takiben de müteahhitler arsa sahibini tapuya davetle kat irtifakını kurularak bu ipotek müteahhitler adına olan daireler üzerine kaydırılacaktır. Bu masraflar müteahhitlere aittir.

Müteahhitlerin dairelerine konulacak ipoteğin fekleri ise şu şekilde olacaktır.

Binaya ait temel üstü ruhsatı alındığında 7 ( yedi ) numaralı daire üzerindeki ipotek,

İnşaatın kabası ( betonarmesi) bitiğinde 5 ( beş ) numaralı daire üzerindeki ipotek,

İnşaata ait sıvalar bitiğinde 3 ( üç ) numaralı daire üzerindeki ipotek,

İnşaatın ıslak zeminlerinin bitiğinde 2 ( iki ) numaralı daire üzerindeki ipotek,

İnşaat tamamen bitiğinde 10 ( on ) numaralı daire üzerindeki ipotek kalkacaktır.

İpotek fekleri müteahhidin yazılı talebi üzerine aşamaların gerçekleşmesi koşulu ile bir hafta içinde kaldırılacaktır.

7- İnşaat süresi, inşaat ruhsatını takiben 24 aydır. Müteahhitler 24 ay içinde cins tashihi yapılmış ve kat irtifakı tesis edilmiş olarak arsa sahibinin dairelerini teslim edecektir. İnşaatın kabul edilen bu 24 aylık süre içerisinde bitirilmediği takdirde müteahhit 25. aydan başlamak üzere her geçen ay için cezai şart olarak arsa sahibine kararlaştırılan miktarda kira ödeyecektir. Arsa sahibi müteahhitten bu cezai şartın nakdi karşılığını almaya devam edip müteahhidin inşaata devamına müsaade edecektir.

8- Kat irtifakı tesis olunurken,

a- 1. Bodrum Kat 1 No.lu daire ( 51/661 ) hisse

b- 1. Bodrum Kat 2 No.lu daire ( 50/661 ) hisse

c- Zemin Kat 3 No.lu daire ( 66/661 ) hisse

d- Zemin Kat 4 No.lu daire ( 66/661 ) hisse

e- 1. Kat 5 No.lu daire ( 66/661 ) hisse

f- 1. Kat 6 No.lu daire ( 66/661 ) hisse

g- 2. Kat 7 No.lu daire ( 66/661 ) hisse

h- 2. Kat 8 No.lu daire ( 66/661 ) hisse

ı- 3. Kat 9 No.lu daire ( 82/661 ) hisse

l- 3. Kat 10 No.lu daire ( 82/661 ) hisse

verilecektir. Bu hisseler kat irtifakına geçişte aynen muhafaza edilecektir. Müteahhitlere tapuda devri yapılacak hisse miktarı 330/661 oranında olacaktır.

9- İşbu sözleşme tarihinden sonra ve binanın tamamının kat irtifakı tapusu alınıncaya kadar Belediye, Maliye ve sair mercilerden gelecek her nevi vergiler, ödemeler müteahhide ait olacaktır.

10- Geçmiş yıllara ait vergi borçları varsa arsa sahibi bu borçları ödeyecek, müteahhide borçsuz olarak verilecektir.

11- İnşaat süresince ve daha evvelce yapılacak alım, satım, cins tashihi, plan, proje, imar durumu, röperli krokiler, vesair belgeler izin alım vergisi, kıymet artış vergileri ve bunlara münhasır harçlar (ruhsat, iskan, vesair ) resimler müteahhit tarafından ödenecektir. İnşaat müddetince meydana gelebilecek her türlü iş kazasından ve haksız fiillerde dolayı arsa sahibi hiç bir surette sorumlu tutulamaz.

TEKNİK ŞARTNAME

A - BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ

1- Çatı ahşap olarak yapılıp su ve ısı izolesi yapıldıktan sonra şıngıl tabir edilen malzeme ile kaplanacaktır. Dublex dairelerin üst katlarının tavanları alçı paneller ile kaplanacaktır.

2- Binanın girişi, merdiven basamakları ve sahanlıkları renkli mermer kaplama olacaktır.

3- İkinci bodrum katta beton su deposu yapılıp içi seramik kaplanacak ve hidrofor tesis edilecektir.

4- Bina asansörlü olacaktır.

5- Birinci bodrum kattaki dairelerin pencerelerine ferforje demirden dekoratif olarak güzel görünümlü korkuluklar yapılacaktır.

6- Bütün daire giriş kapıları aynı cins, sağlam ve kaliteli çelik kapı olacaktır.

7- Bahçe duvarları yapılıp boyanacak, apartmanın bahçesi düzenlenip gerekli peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

8- Merdiven boşluğu duvarlarının alçı sıva ile sıvanıp saten boya ile boyanacaktır.

9- Merdivenlere demir doğramadan korkuluklar yapılıp ahşap trabzan monte edilecektir.

10- Bütün pis ve temiz su boruları ………. marka olacak, kalorifer tesisatında kullanılacak borular alüminyum folyolu olacaktır.

11- Kalorifer sistemi her daire için müstakil kat kaloriferi olup çelik panel radyatörler, ………. marka vana, sayaç ve kombi cihazları monte edilecektir.

12- Elektrik tesisatında kullanılacak tüm kablolar TSE onaylı olacak, genel elektrik panosundaki ve dairelerin içinde kullanılacak olan otomatik sigortalar ………. marka olacaktır.

13- Daireler ile apartman giriş kapısı arasında zil, kapı otomatiği ve diyafon tesisatı tesis edilecektir.

14- Binanın tüm pencere doğramaları ………. veya ………. marka PVC doğrama olup rengi cephe rengine uygun olacaktır. Camlar ısıcam olarak yapılıp takılacaktır.

15- Binanın dış duvarları çift sıra 8,5 luk tuğla ile örülüp ısı izolasyonu için aralarına strafor konulacak, bilahare sıvanıp silikonlu dış cephe boyası ile boyanacaktır.

Binanın cephe olduğu sokaklardan görülen iki veya üç cephesindeki pencere kenarlarına poliüretan yapı süsleme ürünleri olan söveler monte ederek ve mimari açıdan uygun olan yerlere tuğla kaplamalar yaparak dekoratif olarak güzel görünüm elde edecek cephe çalışması yapılacaktır.

B- ARSA SAHİBİNİN DAİRELERİNİN ÖZELLİKLERİ

1- Tüm iç duvarlar ve tavanlar alçı sıva yapılıp duvarlar saten tavanlar plastik boya ile boyanacaktır.

2- Antre, koridor, salon ve odalara kartonpiyer yapılacaktır.

3- Salon ve odaların yer ve döşemeleri mal sahibinin isteğine göre laminant, 1.sınıf kestane veya 1. sınıf kayın parke olacak.

4- Antre, koridor, mutfak, banyo ve balkon yer döşemeleri ………. marka 1. sınıf seramik olacak

5- Tüm iç kapılar cilalı mobilya kapı olup kol ve menteşeler kapı kalitesine uygun olacaktır.

6- Tüm musluk ve bataryalar ………. marka olacak.

7- Banyo duvarları tavana kadar ………. 1. sınıf fayans kaplanacak, akrilik küvet ve banyo dolabı monte edilecektir.

8- Mutfak tezgahı ile dolap arası fayans kaplanacak, diğer kısımlar sıvanıp saten boya yapılacak, Mutfak dolapları laminant kapaklı ve laminant tezgahlı olarak imal edilip aspiratörlü yapılacaktır.

TİP TAŞERON SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR :

A.

B-

2- İŞİN ADI : Müteaahhitin yüklenicisi olduğu

3-İŞİN TANIMI:.

4-GÜVENLİK : Taşeron işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu , 7/7583 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü , 7/8602 sayılı yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.Taşeron firma ; çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları , herhangi bir ihtar veya ihbar gerek kalmaksızın derhal ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür.Müteahhit firma , herhangi bir nedenle taşeron firmanın vermiş olduğu zararı tazmin etmek yükümü ile karşılaşır ise ; bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ayrıca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın , taşeronun hak edişinden kesecektir.Taşeronun çalıştıracağı personelin SSK girişleri işe başlamadan önce şantiye şefliğine bildirilecek ve daha sonra işe başlanacaktır.İşçi SSK giriş ve primler ile her türlü resmi harç ve vergiler taşerona aittir.

5.TEMİNAT: Taşeron firmanın hak edişinin, sözleşmenin 8.maddesinde belirlenen daire fiyatını % 50 geçmesi halinde , hak edişe mahsuben bir daire taşeron firmaya verilecektir.Ancak taşeron firma ; iş bu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini ; hiç ya da gereği gibi ifa etmediği takdirde ; hak edişlerinin tamamı ceza ve eksik imalat kesintisi olarak kabul edilecektir.Taşeron firma bu husus gayrı kabili rücu olmak kaydı ile kabul etmiştir.

6. METRAJ: Tüm işlere ait metrajlar daire bazında olup , birim fiyatlarda detaylandırılmış kalemlerin yarım olması durumunda bu kalemler için hakediş hazırlanmayacaktır.

7.BİRİM FİYAT: KDV dahil olmak üzere aşağıdaki pursantaj doğrultusunda olacaktır.

Yukarıda yazılı genel toplam müteahhit firmanın uhdesinde bulunan

Sitelerine ait muhtelif ebattaki daireler için; hak edişlerde imalat yerlerine göre fiyat kullanılacaktır.

Taşeron firma işyerini görüp inceleyerek işi almıştır.Birim fiyata her türlü işçilik, makine , ekipman, sarf malzemeleri , nakliye , işçi maaş ve SSK giderleri ,vergiler, genel giderler, yatay ve düşey taşımalar ile KDV dahildir.

8-ÖDEMELER : Taşeron işi KDV dahil %100 daire karşılığı ve aylık hak ediş usulü ile almıştır.Taşeron firmanın hak edişi , takip eden ayın 10.günü hazırlanacaktır. İş bu sözleşme ile taraflar hak edişinin %100 daire karşılığı ödenmesini kararlaştırdığından , taşeron firmaya hak edişine mahsuben -------------- daire verilecektir.

9. İŞİN SÜRESİ : Taşeron işi proje müdürü ve şantiye şefi ile yapılacak iş programına paralel olarak yapmakla yükümlüdür.İş programına uyulmaması ve işin taşeron firma tarafından geciktirilmesi halinde her gün için %0,5 oranında nefaset miktarı hak edişinden kesilecektir.

10- TEKNİK ŞARTLAR :

A. Taşeron işi ; Bayındırlık Bakanlığı Teknik Şartname ve esaslarına göre yapacaktır.İşin teslimi için gerekli tüm projeleri yapmak taşeron firmanın yükümlülüğündedir.

B. Taşeron ; öncelikle proje müdürlüğünün talepleri doğrultusunda farklı tipte ve m2 de daireler için, birer adet örnek daire hazırlayacaktır.Örnek dairelerin , müteahhit firma tarafından kabulü üzerine ; yapılacak tüm imalatlar için bu daireler baz alınacaktır.

C. Yapılacak tüm daire içi proje müdürlüğünün taleplerine, şartnamelere uygun şekilde olması ve bu hususun yapılacak testlerle doğrulanması halinde; proje müdürlüğü ve şantiye şefliği tarafından imzalı teslim tutanağı ile iş müteahhit firmaya teslim edilecektir.Teslim tutanağı bulunmayan daire ve bloklar için taşeron firmanın sorumluluğu devam edecektir.

D. İş esnasında gerekli olan delim işlemleri karot ile yapılacaktır.Daire içi kırımları ise delici kırıcı makine veya murç ile yapılacaktır.Her türlü alet , ekipman ve makineler ile bunların sarf malzemeleri taşeron tarafından karşılanacaktır.

E. İş bu sözleşmeden kaynaklanan işlerin yapılması üzerine doğan inşaat artıkları taşeron firma tarafından temizlenerek şantiye dışına çıkarılacaktır

F.Taşeron iş bu sözleşme ile yapmış olduğu boru montaj işlerinden ötürü ; teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre içinde meydana gelebilecek tüm arızaları ücretsiz olarak giderecektir.Taşeron firma bu hususta , müteahhit firmaya noter tasdikli bir taahhütname verecektir.Bu taahhütnamede taşeronun iş yeri adı soyadı ve servis numaraları yazılı olmak zorunda olup , bu belge çerçeve içinde blok girişlerine asılacaktır.

G

11.ÖZEL ŞARTLAR :

A. Taşeron, proje müdürünün belirttiği ve işin gerektirdiği miktarda teknik eleman , kalifiye usta, yardımcı ve işçilerini işin başında bulundurmak zorundadır.Kontrollük ve müteahhitlikçe, çalışması sakıncalı görülen elemanlar taşeron firma tarafından derhal işten çıkarılacaktır.Şantiyede onaysız ve evraksız personel çalıştırılmayacağından , taşeron firma personelinin işe girmeden önce tüm yasal işlemleri ve belgeleri tamamlanması zorunludur.Taşeron firma çalıştıracağı tüm personelin ; SSK girişleri, güvenlik soruşturmaları ve belgelerinin bir suretini proje müdürlüğüne ibraz edilecektir.

B-Taşeron proje müdürlüğü tarafından hazırlanan iş programına uymakla yükümlüdür.

C. Taşeron kullanacağı tüm araç gereçleri ve bunlara ait sarf malzemelerini kendisi karşılayacaktır.

D. Taşeron yaptırdığı imalata göre , işi öncelikle daire sonuç olarak da blok bazında teslim edecektir. Taşeron , şantiye şefinden alınacak onaylı imalat teslim tutanağını ; proje müdürlüğüne onaylattıracaktır.Tutanak olmadığı sürece taşeronun imalat üzerindeki yükümlülüğü devam edecektir.

E. Taşeronun iş bu sözleşme gereğince imalat ve montaj yaptığı süre içinde , mevcut diğer imalatlara ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt etmiş olup ; aksi halde diğer imalatlara ve üçüncü kişilere vermiş olduğu zarar hak edişinden kesilecektir.

F.Taşeron işin sorumlusu olarak; işin başında bir makine mühendisi bulundurmak zorundadır.

G. Taşeron SSK bildirgelerini ve ödeme makbuzlarının bir suretini müteahhit şirket muhasebesine teslim edecektir.

12. İŞİN SÜRESİ : Taşeron işi, proje müdürlüğünün hazırladığı iş programına paralel şekilde yapmakla yükümlüdür. Taşeron firma hazırlanan programa ve şantiye şefliğinin ihtarlarına rağmen işi geciktirdiği ya da sözleşme şartlarına uymadığı takdirde müteahhit dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.Bu durumda taşeron firmanın yapmış olduğu hak ediş , müteahhit’e irat kaydedilir.

13.DEVİR VE CİRO YASAĞI :Taşeron bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu işi müteahhit ve işveren firmanın onayı olmadıkça hiçbir şart dahilinde , üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devir ve ciro edemez.Aksi takdirde, müteahhit dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.Bu maddeye aykırı olarak işin devri halinde , taşeron firmanın tüm hak edişi , müteahhit firmaya irat kaydedebilir.Taşeron işin belirli kısımlarını kendi sorumluluğu altında ve işverenin yazılı onayını alarak alt taşeronlara verebilir.Müteahhit firmanın bilgisi dışında işin kısmen dahi üçüncü kişilere devredilmesi halinde , taşeron --------USD cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

14-İŞİN FESHİ : Taşeron firmanın sözleşme kurallarına uymaması ve müteahhit firmanın talebi doğrultusunda işi yapmaması halinde, müteahhit tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir.

15- ANLAŞMAZLIKLAR : İş bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların hallinde --------------- Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkildir.

16-ADRES DEĞİŞİKLİĞİ : Taraflar 1.maddede beyan ettikleri adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyanla, vuku bulacak adres değişikliklerini 7 gün içinde noter ya da iadeli taahhütlü posta marifeti ile karşı yana bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.Sözleşme tarafları adres bildirim yükümlülüklerine uymadıkları takdirde , sözleşmenin 1.maddesinde yazılı adreslere Tebligat kanunu 21.maddesine uygun şekilde yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

17.SON HÜKÜMLER: İş bu sözleşme ----------------tarihinde iki nüsha ve 17 madde olarak taraf iradeleri doğrultusunda hazırlanarak imza edilmiştir.


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Satış vaadi sözleşmesi nedir?

Satış vaadi sözleşmesi nedir?

Dükkan Kira Sözleşmesi

Dükkan Kira Sözleşmesi

Kapıcı sözleşmesi örneği!

Kapıcı sözleşmesi örneği!

Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi

Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut fiyatları yüzde 30-50 artıyor

Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut fiyatları yüzde 30-50 artıyor

EN ÇOK OKUNANLAR