Riskli yapılar için süreç nasıl işliyor?

Riskli yapılar için süreç nasıl işliyor? Yapılası gerekenleri merak ediyorsanız sırasıyla listede bulabilirsiniz.

Riskli yapılar için süreç nasıl işliyor?

Riskli yapıların yıkılıp yeniden yapılması işlemleri;

1) İlk aşamada, binaların riskli yapı olup olmadığının tespitinin yapılması için ilgililerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış büro, şirket ve üniversitelere müracaat edilir.

2)Büro, şirket ya da üniversite tespiti istenilen binaya ait teknik raporu hazırlar. Yapı riskli yapı ise raporu iki gün içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderir.

3)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce rapor incelenir, raporda eksiklik varsa tamamlanması istenir. Yapı riskli yapı ise on iş günü içinde tapuya yapının riskli yapı olduğu bildirilir. (Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Belediyeyi konuyla ilgili bilgilendiriyor.)

4)Tapu Sicil Müdürlüğünce parsel sahiplerine, yapılarının riskli yapı olduğuna dair tebligat yapılır.

5)Parsel maliklerince onbeş gün içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne raporlarla ilgili olarak itirazda bulunulabilir.

6)İtiraz edilmesi halinde riskli yapı raporu üst heyetçe incelenerek nihayi karar verilir.

7)Yapı riskli yapı ise yıkım yapılması için Belediyeye yazı yazılır.

8)Riskli yapıların, yapı sahiplerinin kendi aralarında anlaşarak yapıların tahliye edilmesi ve yıkılması esastır. Malikler ve kiracıların kira yardımı talep etmeleri halinde talepleri Belediyece Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

9)Maliklerince yıkımı gerçekleştirilmeyen riskli yapılara 60 gün süre verilerek idarece riskli yapılarını yıkmaları istenir. Süre sonunda yıkılmayan riskli yapıların maliklerine yapılarının yıkımını gerçekleştirmeleri için bir kez daha süre verilir ve bu süre sonunda da binalarının yıkımı yapılmadığı taktirde idarelerce yıkılacağı belirtilir.

10)Yapı ilgililerince yıktırılmadığı taktirde ilgili idarece yapının nüfus ve eşyadan tahliyesine gidilir. Tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra binanın yıkımına geçilir. (Yıkım masrafları ve diğer yardımların dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanması esastır.)

11)Yine de yapının yıkımı gerçekleşmemiş ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyı kendisi yıkar ya da yıktırır.

12)Yapı Belediyece tapudaki hisse oranları esas alınarak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tapusundan arsa tapusuna geçer. Bu işlem Belediyece re’sen yapılır.

13)Parsel maliklerince binanın yapımına geçilmesi esastır.

14)Arsa tapusuna geçen bina maliklerine tebligat yapılarak, 30 gün içinde inşaatın yapımı için anlaşmaları istenir.

15)Arsa maliklerinin 2/3 oranı altında kalmamaları kaydıyla inşaatın yapılmasına karar alınabilir.

16)1/3 oranındaki hissenin ise spk değerlendirmeleri gibi bedelleri tespit ettirilir ve diğer kat maliklerine alıp almayacakları sorulur. Kat malikleri almadıkları taktirde Maliye Bakanlığınca kamulaştırma yapılır ve yapı izin belgesi için çalışmalara başlanır