Tapuda vekalet ile satış nasıl yapılır?

Bir kişinin başka biri adına işlem yapabilmesi için o kişiden yazı ve imza yoluyla vekaletname onayı alması gerekiyor. Velaketname, tapu işlemlerinde de kullanılabiliyor. Tapuda vekalet ile satış nasıl yapılır? Tapu vekaleti ücreti nedir? Tapu alım vekale

Tapuda vekalet ile satış nasıl yapılır?


Farklı amaçlar için geçerli olan vekaletname, tapu işlemlerinde de kullanılabiliyor. Vekil atama işlemi ile ilgili sonrasında sorunlarla karşılaşmamak için tüm detaylara dikkat etmek gerekiyor. 

Tapu vekaletinde bilmeniz gerekenler

Gerçek kişilerde tapu vekaleti için gereken belgeler nelerdir? 

Vekalet verecek olan kişinin T.C. kimlik numarasını ve 2 adet vesikalık fotoğrafıno ibraz etmesi gerekiyor. Vekalet veren kişinin kimliğinin T.C. kimlik numarasını içermesi şart ve vekalet işlemleri sırasında işlem yapılacak olan adres ayrıntılı olarak belirtilir. Tapu dairesi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaportu kabul ettiği için ehliyet geçersizdir. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tüzel kişilerde tapu vekaleti için gerekli belgeler nelerdir? 

Tüzel kişiler için; yetkili kişiden alınan imza sirküleri, kimliği ve talimatlarını içeren bir belge ibrazı gerekiyor. Vekaletnamenin yurt dışında kullanılacağı durumlarda belge hangi ülkede kullanılacaksa o ülkenin anadiline yemin bir tercüman aracılığıyla tercüme ediliyor. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tapuda vekalet nasıl verilir, nereye başvuru yapılır? 

Vekaletnamenin kanuni olarak geçerli olabilmesi için T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı ya da pasaport ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte notere başvuru yapılıyor. Böylece tapu için vekil atama işlemi tamamlanmış oluyor. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tapu vekaletinin kapsamı nedir? 

Vekaletname, bir çok işlem için kullanılabildiğinden sözleşmede neleri kapsadığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Sözleşmede kapsama alanı belirtilmediği takdirde yapılacak işlem neyse izinler de sadece o işlemin niteliğini kapsayacak şekilde veriliyor. Vekalet, vekilin ona atanan işi tamamlaması için gereken hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de içerir. Vekil olan kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel bir kişi de olabilir. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tapu vekaletinde kapsam dışı olanlar nelerdir? 

Vekil, yetkili olarak atanmadığı sürece taşınmazı devredemez, hak iddia ederek sınırlandırma yapamaz ve dava açamaz, hakeme başvuramaz, kefil olamaz, bağışlama yapamaz, iflas ve iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz. Ayrıca vekaletname 'Tevkil Yetkisi' içermediği sürece vekil olarak atanan kişi başka bir kişiyi vekil atayamaz. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tapu vekaletiyle neler yapılabilir? 

Vekaletnamede hangi işlemler belirtilmiş ise vekil sadece o taşu işlemlerini yapabilir. İşlemin adı açık olarak belirtilmemiş ancak o anlama gelen ifadeler kullanılmış olsa bile tapu dairesi risk almıyor ve sonuç olarak ilgili işlemi gerçekleştirmiyor. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tapu vekaletinin iptali nasıl yapılır? 

Azil yapıldığı takdirde vekalet sona ermiş olur. Azil işlemi herhangi bir noterden yapılabileceği gibi tapu dairesine dilekçe vererek ya da göndererek de gerçekleşebilir. Azil yapıldığı durumda vekil tapuda hiçbir işlem yapamaz. Ek olarak kısmi azil işlemi de yapılabilir. Kısmi azilde vekilin bazı işlemleri yapması istenmiyorsa sadece o işlemler için azil uygulanır. 

Tapuda vekalet ile satış nasıl yapılır? 

Tapu dairesinde yapılacak işlemlerde sağlık durumu nedeniyle gidemeyenler veya vakti olmayan kişiler güvendikleri bir kişiye vekalet vererek işlemi başkasına yaptırabilirler. Tapu işlemleri için vekalet noterde veriliyor. Vekaletin, noterlik ya da konsolosluk tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Satışı yapılacak taşınmaz ile ilgili vekalet verilen kişiye hangi konularda yetki verildiğini bilmek, vekaletname süresi, işlem mahalli ve şartı belirlemek, vekalet sınırlarını yazılı hale getirmek, vekilin azli durumunda Tapu Müdürlüğü'ne bildirmek, vekaletnamenin yetkililer tarafından düzenlenmesi, vekaletnamenin nüfus cüzdanına göre düzenlenmiş olması, şartlı vekaletnamelerde şartlara uygun hareket edilip edilmediği, vekaletnamenin düzenlendiği tarih ile taşınmazın edinildiği tarihin karşılaştırılması gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. 

Tapu vekaleti ücreti ne kadar? 

Tapuda yapılan işlemler karşılığında belli ücretler alınıyor. Tapu için vekalet ücreti 2018 yılı için şöyle; 

Genel Vekalet Ücreti 200 - 250 TL arasında, 

Avukata Vekalet Verme Ücreti 90,50 - 120 TL arasında, 

Araç satışı için Noterden Vekaletname Verme Ücreti 90,50 - 120 TL arasında. 

Tapu alım vekalet örneği 

Tapu alım vekalet örneği aşağıdaki gibidir. 

........ ili, ......... ilçesi, .......... mahallesi, tapuda .........Pafta, .......... Ada, ......... Parsel, ……….. Blok, …………. 

Giriş, ……….. Kat, ………….. No’lu olarak kayıtlı, kat irtifaklı yada kat mülkiyetli bağımsız bölümü ve varsa müşterek methali; ilgili tapu dairesinde dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda namıma satın almaya, satış sözleşmelerini imzalamaya, satış bedellerini ödemeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda kabule, takrir almaya, tapu defteri ve sicillerini ve tüm evraklarını imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, her nevi harç ve resimleri ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu defteri ve sicillerini yapmaya ve imzaya, bağımsız bölümün dışında olup da o bölüme özgülenmiş yerler varsa bu yerleri eklenti olarak tescil talebinde bulunmaya, gayrimenkul lehine ve aleyhine dilediği kurum ve idare lehine aleyhine bedelli bedelsiz her türlü geçit hakkı ve irtifak hakkı tesis etmeye, Tapu Sicili Tüzüğünün 26. Maddesi gereğince ortaklaşa kullanılacak yerleri belirlemeye ve tapuya tescil etmeye, tesis edilmiş ortak kullanım alanlarında yapılacak inşaata ait belediyesinden yapı ruhsatı almaya, inşaat yapılabilmesi için noterden muvafakatname vermeye, yapılacak inşaatın yapı denetim anlaşmasını imzalamaya, Kat Mülkiyeti Yasası gereği liste, yönetim planı, proje, kroki ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, yeniden yönetim planı vermeye, mevcut yönetim planında değişiklikler yapmaya, cins tashihine, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, mevcut kat irtifakı veya kat mülkiyetini bozarak yeniden tesis etmeye, arsa paylarını tefrike, bu işler için gerekli ana inşaat projelerini ve yönetim planlarını tanzim ve imzaya, namıma iskan ve yapı kullanma izin belgesi müracaatı yapmaya veya iskan ve yapı kullanma izinlerini almaya, müşterek methal tesis ve tesciline, adıma satın alacağı taşınmazımızda elektrik, su, doğalgaz tesisatını bağlatmaya, sözleşmelerini ilgili müesseseler önünde tanzim ve imzaya, beyannameler, dilekçeler vermeye, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, evrakları imzalamaya, ferağ takrirlerini vermeye taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraz etmeye, geri almaya, bu hususlar ile ilgili gerek Tapu Sicil Müdürlüklerinden, Belediye Başkanlıklarından veya diğer ilgili birimlerden teslim alınması gereken evrak ve taşınmazla ilgili hak ve menfaatlerimizi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtarnameler çekmeye, noterliklerden kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, nüfus müdürlüklerinden adres kayıt belgesi almaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya; ....... doğumlu .......... oğlu ...........’yı (TC NO: 0000000000) vekil edildi.

 


Yazar: emlakwebtv
Etiketler:
Yorum

Benzer Haberler

Bağımsız Bölüm Nedir? İmar Barışı Bağımsız Bölüm Sayısı

Bağımsız Bölüm Nedir? İmar Barışı Bağımsız Bölüm Sayısı

Gayrimenkul Nedir?

Gayrimenkul Nedir?

Konut dokunulmazlığı nedir?

Konut dokunulmazlığı nedir?

Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama İmar Planı Nedir?

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

EN ÇOK OKUNANLAR