Tapuda vekalet ile satış nasıl yapılır?

Bir kişinin başka biri adına işlem yapabilmesi için o kişiden yazı ve imza yoluyla vekaletname onayı alması gerekiyor. Velaketname, tapu işlemlerinde de kullanılabiliyor. Tapuda vekalet ile satış nasıl yapılır? Tapu vekaleti ücreti nedir? Tapu alım vekale

Tapuda vekalet ile satış nasıl yapılır?


Farklı amaçlar için geçerli olan vekaletname, tapu işlemlerinde de kullanılabiliyor. Vekil atama işlemi ile ilgili sonrasında sorunlarla karşılaşmamak için tüm detaylara dikkat etmek gerekiyor. 

Tapu vekaletinde bilmeniz gerekenler

Gerçek kişilerde tapu vekaleti için gereken belgeler nelerdir? 

Vekalet verecek olan kişinin T.C. kimlik numarasını ve 2 adet vesikalık fotoğrafıno ibraz etmesi gerekiyor. Vekalet veren kişinin kimliğinin T.C. kimlik numarasını içermesi şart ve vekalet işlemleri sırasında işlem yapılacak olan adres ayrıntılı olarak belirtilir. Tapu dairesi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaportu kabul ettiği için ehliyet geçersizdir. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tüzel kişilerde tapu vekaleti için gerekli belgeler nelerdir? 

Tüzel kişiler için; yetkili kişiden alınan imza sirküleri, kimliği ve talimatlarını içeren bir belge ibrazı gerekiyor. Vekaletnamenin yurt dışında kullanılacağı durumlarda belge hangi ülkede kullanılacaksa o ülkenin anadiline yemin bir tercüman aracılığıyla tercüme ediliyor. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tapuda vekalet nasıl verilir, nereye başvuru yapılır? 

Vekaletnamenin kanuni olarak geçerli olabilmesi için T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı ya da pasaport ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte notere başvuru yapılıyor. Böylece tapu için vekil atama işlemi tamamlanmış oluyor. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tapu vekaletinin kapsamı nedir? 

Vekaletname, bir çok işlem için kullanılabildiğinden sözleşmede neleri kapsadığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Sözleşmede kapsama alanı belirtilmediği takdirde yapılacak işlem neyse izinler de sadece o işlemin niteliğini kapsayacak şekilde veriliyor. Vekalet, vekilin ona atanan işi tamamlaması için gereken hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de içerir. Vekil olan kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel bir kişi de olabilir. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tapu vekaletinde kapsam dışı olanlar nelerdir? 

Vekil, yetkili olarak atanmadığı sürece taşınmazı devredemez, hak iddia ederek sınırlandırma yapamaz ve dava açamaz, hakeme başvuramaz, kefil olamaz, bağışlama yapamaz, iflas ve iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz. Ayrıca vekaletname 'Tevkil Yetkisi' içermediği sürece vekil olarak atanan kişi başka bir kişiyi vekil atayamaz. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tapu vekaletiyle neler yapılabilir? 

Vekaletnamede hangi işlemler belirtilmiş ise vekil sadece o taşu işlemlerini yapabilir. İşlemin adı açık olarak belirtilmemiş ancak o anlama gelen ifadeler kullanılmış olsa bile tapu dairesi risk almıyor ve sonuç olarak ilgili işlemi gerçekleştirmiyor. 

 

7 soruda tapu vekaleti

 

Tapu vekaletinin iptali nasıl yapılır? 

Azil yapıldığı takdirde vekalet sona ermiş olur. Azil işlemi herhangi bir noterden yapılabileceği gibi tapu dairesine dilekçe vererek ya da göndererek de gerçekleşebilir. Azil yapıldığı durumda vekil tapuda hiçbir işlem yapamaz. Ek olarak kısmi azil işlemi de yapılabilir. Kısmi azilde vekilin bazı işlemleri yapması istenmiyorsa sadece o işlemler için azil uygulanır. 

Tapuda vekalet ile satış nasıl yapılır? 

Tapu dairesinde yapılacak işlemlerde sağlık durumu nedeniyle gidemeyenler veya vakti olmayan kişiler güvendikleri bir kişiye vekalet vererek işlemi başkasına yaptırabilirler. Tapu işlemleri için vekalet noterde veriliyor. Vekaletin, noterlik ya da konsolosluk tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Satışı yapılacak taşınmaz ile ilgili vekalet verilen kişiye hangi konularda yetki verildiğini bilmek, vekaletname süresi, işlem mahalli ve şartı belirlemek, vekalet sınırlarını yazılı hale getirmek, vekilin azli durumunda Tapu Müdürlüğü'ne bildirmek, vekaletnamenin yetkililer tarafından düzenlenmesi, vekaletnamenin nüfus cüzdanına göre düzenlenmiş olması, şartlı vekaletnamelerde şartlara uygun hareket edilip edilmediği, vekaletnamenin düzenlendiği tarih ile taşınmazın edinildiği tarihin karşılaştırılması gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. 

Tapu vekaleti ücreti ne kadar? 

Tapuda yapılan işlemler karşılığında belli ücretler alınıyor. Tapu için vekalet ücreti 2018 yılı için şöyle; 

Genel Vekalet Ücreti 200 - 250 TL arasında, 

Avukata Vekalet Verme Ücreti 90,50 - 120 TL arasında, 

Araç satışı için Noterden Vekaletname Verme Ücreti 90,50 - 120 TL arasında. 

Tapu alım vekalet örneği 

Tapu alım vekalet örneği aşağıdaki gibidir. 

........ ili, ......... ilçesi, .......... mahallesi, tapuda .........Pafta, .......... Ada, ......... Parsel, ……….. Blok, …………. 

Giriş, ……….. Kat, ………….. No’lu olarak kayıtlı, kat irtifaklı yada kat mülkiyetli bağımsız bölümü ve varsa müşterek methali; ilgili tapu dairesinde dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda namıma satın almaya, satış sözleşmelerini imzalamaya, satış bedellerini ödemeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda kabule, takrir almaya, tapu defteri ve sicillerini ve tüm evraklarını imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, her nevi harç ve resimleri ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu defteri ve sicillerini yapmaya ve imzaya, bağımsız bölümün dışında olup da o bölüme özgülenmiş yerler varsa bu yerleri eklenti olarak tescil talebinde bulunmaya, gayrimenkul lehine ve aleyhine dilediği kurum ve idare lehine aleyhine bedelli bedelsiz her türlü geçit hakkı ve irtifak hakkı tesis etmeye, Tapu Sicili Tüzüğünün 26. Maddesi gereğince ortaklaşa kullanılacak yerleri belirlemeye ve tapuya tescil etmeye, tesis edilmiş ortak kullanım alanlarında yapılacak inşaata ait belediyesinden yapı ruhsatı almaya, inşaat yapılabilmesi için noterden muvafakatname vermeye, yapılacak inşaatın yapı denetim anlaşmasını imzalamaya, Kat Mülkiyeti Yasası gereği liste, yönetim planı, proje, kroki ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, yeniden yönetim planı vermeye, mevcut yönetim planında değişiklikler yapmaya, cins tashihine, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, mevcut kat irtifakı veya kat mülkiyetini bozarak yeniden tesis etmeye, arsa paylarını tefrike, bu işler için gerekli ana inşaat projelerini ve yönetim planlarını tanzim ve imzaya, namıma iskan ve yapı kullanma izin belgesi müracaatı yapmaya veya iskan ve yapı kullanma izinlerini almaya, müşterek methal tesis ve tesciline, adıma satın alacağı taşınmazımızda elektrik, su, doğalgaz tesisatını bağlatmaya, sözleşmelerini ilgili müesseseler önünde tanzim ve imzaya, beyannameler, dilekçeler vermeye, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, evrakları imzalamaya, ferağ takrirlerini vermeye taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraz etmeye, geri almaya, bu hususlar ile ilgili gerek Tapu Sicil Müdürlüklerinden, Belediye Başkanlıklarından veya diğer ilgili birimlerden teslim alınması gereken evrak ve taşınmazla ilgili hak ve menfaatlerimizi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtarnameler çekmeye, noterliklerden kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, nüfus müdürlüklerinden adres kayıt belgesi almaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya; ....... doğumlu .......... oğlu ...........’yı (TC NO: 0000000000) vekil edildi.

 


Benzer Haberler

Tapusuz arsa nasıl kurtarılır?

Tapusuz arsa nasıl kurtarılır?

Yetki Belgesi nedir?

Yetki Belgesi nedir?

Konut dokunulmazlığı nedir?

Konut dokunulmazlığı nedir?

Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama İmar Planı Nedir?

Vefa Hakkı Nedir?

Vefa Hakkı Nedir?

Emsal Nedir?

Emsal Nedir?

Cemil Candaş cinayeti davasında karar çıktı

Cemil Candaş cinayeti davasında karar çıktı

Kira artışlarında yeni kriter: TÜFE

Kira artışlarında yeni kriter: TÜFE

5 yılda çevre korumaya 133.4 milyar harcandı

5 yılda çevre korumaya 133.4 milyar harcandı

Kadınlar 2018'de en çok hangi kentten ev satın aldı?

Kadınlar 2018'de en çok hangi kentten ev satın aldı?

Çanakkale Köprüsü son durum: Açılış hedefi bir yıl önceye kaydı

Çanakkale Köprüsü son durum: Açılış hedefi bir yıl önceye kaydı

İnşaat sektörü 2018'de dip noktayı gördü

İnşaat sektörü 2018'de dip noktayı gördü

Antalya 'dan İzmir'e Yüksek Hızlı Tren

Antalya 'dan İzmir'e Yüksek Hızlı Tren

Ulaştırma Bakanı'ndan Havalimanı inşaatında ölen işçilerle ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanı'ndan Havalimanı inşaatında ölen işçilerle ilgili açıklama

Mimarlardan Ankapark uyarısı: 'Zemin tema park  için uygun değil...'

Mimarlardan Ankapark uyarısı: 'Zemin tema park için uygun değil...'

İmrahor Millet Bahçesi ihalesi 18 Şubat'ta

İmrahor Millet Bahçesi ihalesi 18 Şubat'ta

İller Bankası'na yetki veren teklif TBMM'den geçti

İller Bankası'na yetki veren teklif TBMM'den geçti

Torba Yasa'dan ihaleler ve yüklenici firmalara ilişkin önemli düzenleme

Torba Yasa'dan ihaleler ve yüklenici firmalara ilişkin önemli düzenleme

Lüks sitede yıkım tartışması bitti

Lüks sitede yıkım tartışması bitti

Dünyanın En Güvenli Şehirleri listesine Türkiye'den 5 kent

Dünyanın En Güvenli Şehirleri listesine Türkiye'den 5 kent

Ankapark'a giriş ücreti ne kadar?

Ankapark'a giriş ücreti ne kadar?

Sektörde küçülme ve güven kaybı uyarısı

Sektörde küçülme ve güven kaybı uyarısı

Yabancıya konut satışında altın çağ: 1 yılda 40 bine yakın satış

Yabancıya konut satışında altın çağ: 1 yılda 40 bine yakın satış

Tüm sorunlara rağmen sektörden güçlü 2018 performansı

Tüm sorunlara rağmen sektörden güçlü 2018 performansı

İnşaat sektörünün istihdama katkısındaki düşüş sürüyor

İnşaat sektörünün istihdama katkısındaki düşüş sürüyor

EN ÇOK OKUNANLAR