Üsküdar’da 3 adet arsa satılıyor

Üsküdar Belediyesi, bölgede bulunan 3 arsayı ihale yoluyla satacak. Söz konusu ihale, 2 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.

Üsküdar’da 3 adet arsa satılıyor

Üsküdar Belediye Başkanlığı, belediyesi sınırlarında bulunan Çengelköy'deki 3 adet arsayı ihale yoluyla satacak. 5 milyon 324 bin 650 TL'ye satılacak arsaların ihalesi, 2 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.

Üsküdar Belediye Başkanlığı'ndan yayınlanan ihale şartnamesi aşağıda yer alıyor;

"1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 163 pafta, 1018 ada, 15 parsel sayılı, arsa nitelikli, 694,64 m2 alanlı, 150 pafta 1159 ada 59 parsel sayılı işgalli arsa nitelikli , 161,36 m2 alanlı ve aynı anda 57 parsel sayılı , işgalli arsa nitelikli, 455,79 m2 imar planında "Ticaret Alanı" lejantında kalan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacak.

İl - İlçe Mahalle: Üsküdar Çengelköy

Pafta: 163

Ada: 1018

Parsel: 15

Alanı (m2): 694,64

Cinsi: Arsa

İmar Durumu: Ticaret

Muhammen Satış Bedeli: 3.473.200,00 TL+KDV

Geçici Teminat Bedeli: 105.000,00-TL

İhale Tarihi: 02.04.2015

İhale Saati: 10:00

İl - İlçe Mahalle: Üsküdar Çengelköy

Pafta: 150

Ada: 1159

Parsel: 56

Alanı (m2): 161,36

Cinsi: İşgalli Arsa

İmar Durumu: Ticaret

Muhammen Satış Bedeli: 484.080,00 TL

Geçici Teminat Bedeli: 15.000,00-TL

İhale Tarihi: 02.04.2015

İhale Saati: 10:30

İl - İlçe Mahalle: Üsküdar Çengelköy

Pafta: 150

Ada: 1159

Parsel: 57

Alanı (m2): 455,79

Cinsi: İşgalli Arsa

İmar Durumu: Ticaret

Muhammen Satış Bedeli: 1.367.370,00 TL+KDV

Geçici Teminat Bedeli: 45.000,00-TL

İhale Tarihi: 02.04.2015

İhale Saati: 11:00

3 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 02.04.2015 tarihinde Perşembe günü sırası ile saat 10.00, 10.30, 11.30'da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

4 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve 500,00-TL (Beş yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

h) Türkiye'de tebligat adresi için adres göstermesi,

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi, halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe 'ye çevirmek zorundadır.

6 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

7 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 02.04.2015 tarihinde Perşembe günü saat 09.30'a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

9 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur."