Yola terk nedir?

Emlak terimleri arasında sık sık duyduğumuz yola terk nedir? Yola terk işlemi nasıl yapılır? Sorularını yanıtladık...

Yola terk nedir?

Emlak terimleri arasında sık sık duyduğumuz yola terk nedir? Yola terk işlemi nasıl yapılır? Sorularını yanıtladık...

İmar planlarının uygulanması sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına terk edilmesine yola terk deniliyor. Eğer araziniz belediyenin genişletmek istediği bir yol üzerinde ise bu durumda arazinizin bir kısmını ya da tamamını belediye hiçbir bedel ödemeden alabiliyor. Bu işleme yola terk deniliyor. 

Yola terk nedir? 

Yola terk, mal sahiplerinin belirli bir alanı kamu kullanımına terk etmesidir. Teknik olarak ise ifaresi şöyle; Yola terk; tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince – bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüzölçümünün kütükten düşülmesi işlemidir.

Yola terk işlemi nasıl yapılır?

İnşaat yapımı için gereken ruhsat alımında, ilgili belediye tarafından planın gerektirdiği kadar kısmının yola, yeşil alana, parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumlarda ise inşaat ruhsatı alınamaz. Yola terk işleminde tapu kütüğü kaydından yola terk edilmiş kısmın yüzölçümü düşülür. Bu işlem bedelli ya da bedelsiz olarak yapılabilir. İmar planlarının uygulanışı esnasında yol terk işlemi nedeniyle yola terk haritaları yapılır. Yola terk haritası, ilgili harita mühendisine yaptırılıp, tapu kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken bir işlemdir. Yol terk işlemleri, teknik yönü ile kadastro mühendislerini, tescili gerektirmesi ile de tapu müdürlüklerini ilgilendirir. Yola terk işlemi, yol, yeşil alan ile ilgili olmasından dolayı imar uygulaması niteliğinde bir ayırma işlemidir. 

Yola terk işlemi iptali nasıl yapılır? 

Belediyelerin bedelsiz yaptığı yola terk işlemine karşı mülkiyet sahipleri mahkeme yoluyla tescile itiraz edilebilir. Ancak Kamulaştırma Yasası'na göre özel parselasyon ile mülk sahibinin rızası ile kamu yararı için ayrılmış alanlarda eski malikler mülkiyet talebinde bulunamaz. 

Yoldan ihdas nedir? 

Yoldan ihdas işleminde yola terk işleminden farklı olarak, önceden yolu olan ancak imar planından dolayı kapanan yollar üzerinde işlem yapılır. Yolun kapanması ile ortaya çıkan taşınmazın tescili için belediye sınırları dahilinde belediyeler, belediye sınırları dışındaki yerlerde ise köy tüzel kişiliği esas alınarak kütüğe tescili yapılır.