2B arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi!

2B arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi örneği için tıklayın.

2B arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi!

2B arazileri doğrudan satış başvuru dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor;

DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ

BAŞVURU SAHİBİNİN; 

Adı Soyadı / Unvanı       

T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası    

Uyruğu

Tebligat Adresi

Telefon Numaraları       

Varsa Kanuni Temsilcinin Adı, Soyadı / Unvanı ile Adresi ve Telefon Numarası  

Taşınmazın Tapu Bilgileri 

İl            

İlçe        

Mahalle/Köy    

Mevkii/Yöre     

Ada Numarası                   Parsel Numarası             

Yüzölçümü  (m²)                              Kullanılan Yüzölçüm (m²)            

Başvuru Sahibinin Belirtmek İstediği Diğer Hususlar   

Kullanıcısı olduğum yukarıda belirttiğim taşınmazı 6292 sayılı Kanun kapsamında satın almak istiyorum.               

İmza:     Tarih:

EKLER

1-            Nüfus Cüzdanının fotokopisi

2-            Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge

3-            Varsa ecrimisil bedeli ödendiğine ilişkin belge örneği,

4-            Kanuni mirasçılarda mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği,

5-            Akdi haleflerden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen hak sahibinin veya mirasçılarının noter tasdikli yazılı muvafakatı,

6-            Tüzel kişiler adına yapılan başvurularda, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu, temsilcisini, imza sirkülerini gösterir yetki belgesi.

TAŞINMAZA AİT BİLGİLER ( Bu Kısım İdarece Daha Sonra Doldurulacaktır. )

Taşınmaz No     

Satışa konu edilecek kısım (m²)               

Yukarıda başvuru sahibi tarafından belirtilen taşınmaz bilgilerinde hata olması durumunda taşınmazın tapu bilgileri      

Belediye ve mücavir alan sınırlarının içinde olup olmadığı,          

2/B Kanunu gereğince satılamayacak yerler kapsamında kalıp kalmadığı             

Tahsisli, kamu hizmetine ayrılan veya bu amaçla kullanılan ya da Bakanlığımız için gerekli olup olmadığı.              

Kullanıcısı

(Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen veya sonra düzenlenecek güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesinde) 

Rayiç Bedeli      

Satış Bedeli       

Hak sahipliği tespit edilen başvuru sahibinden başvuru tarihi itibariyle son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli.