2B başvuruları nereye yapılacak?

2B başvuruları nereye yapılacak, gerekli belgeler neler gibi soruları yanıtladık.

2B başvuruları nereye yapılacak?

2B arazileri başvuruları ve gerekli belgeleri aşağıda yer alıyor;

2B başvuruları nereye yapılacak?

İstanbul Defterdarlığı ile tüm Malmüdürlüklerine başvuru yapılabilecek.

Başvuru sırasında gereken belgeler nelerdir?  

- Başvuru dilekçesi,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belge veya makbuz,

- Son 5 (beş) yıl için ödenmiş ecrimisil bedelleri varsa buna ilişkin belge,

- Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği,

- Akdi haleflerden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş hak sahibi veya mirasçılardan alınmış noter tasdikli yazılı muvafakat,

- Tüzel kişiler için ayrıca gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,
 

2B başvuru bedeli nereye yatırılacak?

- Tüm Malmüdürlüklerine,

- İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne,

- Ziraat Bankası tüm şubelerine; İnternet Şubesi '2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabı'na,

- Vakıflar Bankası, Halk Bankası tüm şubelerine