Ayvalık Belediyesi'nden 7 satılık gayrimenkul

Ayvalık Belediyesi, Tellikavak, Mithatpaşa, Kemalpaşa ve Sakarya mevkiilerinde yer alan 7 gayrimenkulü satışa çıkardı

Ayvalık Belediyesi'nden 7 satılık gayrimenkul

Ayvalık Belediyesi, Tellikavak, Mithatpaşa, Kemalpaşa ve Sakarya mevkiilerinde yer alan 7 gayrimenkulü satışa çıkardı. Ayvalık Belediyesi 7 adet gayrimenkulün toplam bedeli ise 5 milyon 113 bin 500 TL olarak açıklandı. 

Ayvalık Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle; 

"12/04/2016 tarihinde saat 13:15’te sırayla Ayvalık Belediye Başkanlığı Orhan Peker Sanat Galerisinde yapılacaktır. İhale yöntemi 2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" yapılacak. Ancak 7. Sıradaki arsa “Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir."

İhale için istenecek belgeler

1-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin nakit olarak yatırılması halinde satın aldığına dair belge.
2-) Geçici Teminatın belirtilen saate kadar yatırıldığına dair makbuz.
3-) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-) Gerçek kişiler için ikametgah (İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş)
5-) Gerçek kişiler için imza beyanı (noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
6-) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,
7-) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
8-) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,
9-) Ortak girişimin istekli olması halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacaktır.
10-) Ortak girişimlerde taşınmaz satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4,5,6,7, ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
11-) Ayvalık Belediyesine borcu (emlak, ilan reklam, kira vb.) olmadığına dair güncel belge,
12-) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,
13-) 2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
14 İhaleye kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak taşınmaz hariç posta, fax, mail vb. müracaatlar kabul edilmeyecektir.