Çanakkale'de Yap-İşlet-Devret modeliyle eğitim tesisi yapılacak

Çanakkale Belediye Başkanlığı, Yap-İşlet-Devret modeliyle Çanakkale'de eğitim tesisi yapacak

Çanakkale'de Yap-İşlet-Devret modeliyle eğitim tesisi yapılacak

Çanakkale Belediye Başkanlığı, Yap-İşlet-Devret modeliyle Çanakkale'de eğitim tesisi yapacak. 

Söz konusu eğitim tesisi ihalesi için bugün Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru şöyle; 

Çanakkale İli, Merkez ilçesi, Arslanca Mahallesi’nde bulunan ve tapunun 1425 Ada, 1 Parselinde kayıtlı 12.476,94 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde, mevcut İmar durumuna göre Eğitim Tesis Alanı fonksiyonuna uygun olarak Eğitim Tesis Alanı Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesinin projelendirilmesi (Eğitim Tesis Alanı Projesi), üretilen projeye uygun olarak Eğitim Tesisi ve Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme Komple Anahtar Teslimi (Eğitim Tesisi) İnşaatının Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımı ve en fazla 30 (otuz) yıl süre ile işletilmesi hakkının verilmesi koşuluyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İhale, 24 Mayıs 2017 tarihinde Saat 13:30’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On bin Türk Lirası)’dır.

İhale teklif şartları

Mülkiyeti Çanakkale Belediyesi’ne ait olan Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Arslanca Mahallesi, Mustafa Yücel Özbilgin Sokak ile 55.Sokak kesişiminde bulunan ve tapunun (32M-4d) Pafta, (1425) Ada, (1) Parselinde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazın Belediye Meclisi’nin 01/02/2017 tarih ve 2017/32 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 12/04/2017 gün ve 2017/187 sayılı kararında belirtilen şartlar çerçevesinde en fazla 30 (Otuz) yıl süreyle İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işinde;
1 - Söz konusu parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak verilen imar durumuna göre Hmax=10,26 m. (havaalanı Maina Kriterlerine uygun olarak alınan görüş doğrultusunda), çekme mesafeleri 10. m.den az olmamak üzere 14.972,33 m2 inşaat yapılabilecektir.
2 - Mevcut İmar durumuna uygun olarak Eğitim Tesisi ve Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi bütünlüğü içinde Eğitim Tesisi Kompleksi olarak 1/1000 Uygulama İmar Planı ve şartname hükümlerine uygun olarak avan projesi, ayrıntılı mahal listesi ile birlikte hazırlanarak teklif verilecektir.
Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere, İlk 18 (onsekiz) ay içerisinde gerekli tüm projelerinin hazırlatılması, inşaat ruhsatının alınarak inşaata başlanması, inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde tesisin işletmeye açılamaması durumunda yapılan sözleşme fesih edilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatlar İdaremize terk ve teberru edilerek, ödenen kiralar ve yatırılan teminatlar İdaremize gelir kaydedilecektir.
3 - İstekli, Eğitim Tesis Alanının aylık kira bedeli olarak, ilk yıl için aylık kira bedeli minimum 15000 TL. + KDV olarak teklif verecektir.
Belirlenen aylık kira limitleri sözleşme süresinde her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) eklenerek Belediye Encümenince belirlenecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
4 - İşin süresinin sonunda (en fazla 30.yılın sonunda- yada ihalede verilen ve 30 yılı geçmeyen süre sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir bir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi,
5 - İşin süresinin, inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere en fazla toplam 30 (Otuz) yıl olması,
6 - Uygulama projelerinin brüt kullanım alanlarında büyüme veya küçülme olması durumunda kullanım alanlarına ve kullanım fonksiyonlarına göre ihale sonucunda belirlenen değerin m² bazındaki aylık kira bedelinin esas alınması, büyüme veya küçülme olması durumunda buna göre yeniden değerlendirme yapılarak, taşınmazlardan alınacak aylık kira gelirlerinin de aynı oranda arttırılması veya aynı oranda eksiltilmesi idarenin tasarrufundadır.

İhaleye girebilme şartları 

Teklifi ihtiva eden şartnameye uygun olarak hazırlanan teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile başvuru dilekçesi ile birlikte,
a) Türkiye’de tebligat için doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;. (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.
f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.
i) Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3 ‘ü olan 376.705,21.-TL (Üç yüz yetmiş altı bin yedi yüz beş bin Türk Lirası Yirmi bir Kuruş) olup, ihale dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On bin Türk Lirası)’dır.
Söz konusu geçici teminat 24/05/2017 İhale günü en geç Saat 12:30’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte Halk Bankası Çanakkale Şubesi TR 21 0001 2009 6380 0005 0000 90 yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.
j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h, ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 11.maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)
l) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
m) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi.
n) Çanakkale Belediyesi İcra Takip Bürosu’ndan Belediyemize borcu olmadığına dair belge
o) İhaleye katılacak istekliler en az Türkiye’de 30 (otuz) adet eğitim kurumuna sahip okullardan birinden franchise alması gerekmektedir.
p) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması.
r) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 24/05/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 12:30’a kadar tutanak karşılığında vereceklerdir. Saat 12:30’dan sonra teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektubu vermeyenler ihaleye iştirak ettirilmezler.
s) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

 

 


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hedef 2020

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hedef 2020

Seçim sonrası Ankapark'ta ücretli döneme erken geçiş

Seçim sonrası Ankapark'ta ücretli döneme erken geçiş

Kanal Ankara'da temeller atılıyor

Kanal Ankara'da temeller atılıyor

İBB Paşalimanı Cafe için ihaleye çıkıyor

İBB Paşalimanı Cafe için ihaleye çıkıyor

Türk Sanayisinin En Modern Projesi

Türk Sanayisinin En Modern Projesi

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

İstanbul’un Kalbinde, İki Yakanın Buluşma Noktasında Benesta Acıbadem hızla yükselmeye devam ediyor

İstanbul’un Kalbinde, İki Yakanın Buluşma Noktasında Benesta Acıbadem hızla yükselmeye devam ediyor

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Dekar Yapı 15.Yıl

Dekar Yapı 15.Yıl

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut fiyatları yüzde 30-50 artıyor

Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut fiyatları yüzde 30-50 artıyor

DYO işbirliği ile gerçekleşen AURA Crea: “İzmir: Tarihin Renkleri” yarışmasının kazananları belli oldu

DYO işbirliği ile gerçekleşen AURA Crea: “İzmir: Tarihin Renkleri” yarışmasının kazananları belli oldu

Londra’nın yüksek döviz kira getirisi sunacak projesi ‘White City Living’ Türkiyeli yatırımcıya tanıtıldı

Londra’nın yüksek döviz kira getirisi sunacak projesi ‘White City Living’ Türkiyeli yatırımcıya tanıtıldı

2021’i satış rekoruyla kapatan Tahincioğlu, bu yıl toplam 4 yeni proje hayata geçirecek

2021’i satış rekoruyla kapatan Tahincioğlu, bu yıl toplam 4 yeni proje hayata geçirecek

Borsa İstanbul'da gong Dap Gayrimenkul için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Dap Gayrimenkul için çaldı

“Anadolu Yakası’nın merkezi Avrupa Yakası’na an meselesi” Benesta Acıbadem’de ön satışlar başladı

“Anadolu Yakası’nın merkezi Avrupa Yakası’na an meselesi” Benesta Acıbadem’de ön satışlar başladı

Vedat Arslan: “Ekonomik güven konut üzerinden sağlanmaya devam ediyor”

Vedat Arslan: “Ekonomik güven konut üzerinden sağlanmaya devam ediyor”

Tema İstanbul 2’de birinci etapta satışa çıkan konutların yarısı 2 ayda satıldı

Tema İstanbul 2’de birinci etapta satışa çıkan konutların yarısı 2 ayda satıldı

2022 Ocak ayında 88.306 adet konut satıldı

2022 Ocak ayında 88.306 adet konut satıldı

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına 2.5 kat talep geldi

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına 2.5 kat talep geldi

RAMS Türkiye’nin Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

RAMS Türkiye’nin Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka açılıyor

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka açılıyor

EN ÇOK OKUNANLAR