Ev hanımları emlak vergisi ödüyor mu?

Ev hanımları emlak vergisi ödüyor mu? İşte yanıtı.

Ev hanımları emlak vergisi ödüyor mu?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında taşınmaz sahipleri emlak vergisi ödemekle yükümlü tutuluyor. Peki ilgili kanuna göre ev hanımları emlak vergisi ödüyor mu?

Emlak Vergisi Kanunu’na göre ev hanımları emlak vergisi ödemekle yükümlü değil. Tabii hiçbir geliri olmamak kaydıyla. Yani hiçbir geliri olmayan ev hanımları kanunen emlak vergisinden muaf tutuluyor.  

Konuyla ilgili olarak kanun metnini aşağıda görebilirsiniz:

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 8 maddesi;

(Değişik: 8/1/2002-4736/4 md.) Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4962/15 md.) Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. (Ek cümle: 30/7/2003-4962/15 md.) Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.