Gelir Vergisi hesaplama

Gelir Vergisi ile ilgili merak edilen her şey haberimiz detayında yer alıyor

Gelir Vergisi hesaplama

Gelir üzerinden verilen vergiye gelir vergisi denir. Gelir vergisine gerçek kişiler tabidir. Gerçek kişinin takvim içerisinde elde ettiği geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi; ticari kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç iratları üzerinden hesaplanır.

Gelir Vergisi hesaplama
Bora Kaya, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2013 yılında 15.000 TL kira geliri elde ettiğini varsayalım. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili gerçek giderleri toplamı 4.000 TL’dir. (Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası = 15.000 – 3.000 = 12.000 TL
İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat
Toplam Hasılat = 4.000 x 12.000= 3.200 TL
15.000 TL Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Gayrisafi İrat Toplamı 15.000 TL
Vergiden İstisna Tutar 3.000 TL
Kalan (15.000 – 3.000) 12.000 TL
İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 3.200 TL
Vergiye Tabi Gelir (12.000 – 3.200) 8.800 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 1.320 TL
Damga Vergisi 39,65 TL

Gelir Vergisi nasıl ödenir?
Gelir Vergisi 2 eşit parçada ödenir. Birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Hangi durumlarda Gelir Vergisi ödenmez?
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ”hangi durumlarda Gelir Vergisi ödenmez?” sorusunu şöyle cevaplıyor:

Bu özelge ile artık kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayan arsa sahiplerine yapılan kira yardımları inşaat bedeli içerisinde kabul edilen bir değer olarak sayılmış ve beyanname verilerek gelir vergisi olarak ödenmesine gerek olmadığı açıklanmıştır.
Diğer taraftan aynı özelge ile kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi ile inşaat şirketinden alınan söz konusu gayrimenkulün,

-Tamamının iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde, topluca bir defada bir kişiye satılmasından elde edilen kazancın, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesi hükmü gereğince, "değer artış kazancı" olarak vergilendirileceği,
-Aynı kişiye farklı tarihlerde, farklı kişi veya tüzel kişilere aynı tarihte, değişik kişi ve tüzel kişilere, değişik tarihlerde veya birbirini izleyen yıllarda, bir kısmının teslim alındığı takvim yılı içerisinde toplu olarak, diğer kısmının ise takip eden takvim yılı içinde toplu olarak satılması durumunda ise elde edilecek kazancın "ticari kazanç" hükümlerine göre vergilendirileceği tabiidir.”