Büyükçekmece belediyesi ihale

Büyükçekmece belediyesi ihale

Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Sosyal Tesislerinin yapım, onarım ve tadilat işlerini ve 15 yıllığına kiralanması işini ihaleye çıkarıyor

Büyükçekmece belediyesi ihale

  Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Sosyal Tesislerinin yapım, onarım ve tadilat işlerini ve 15 yıllığına kiralanması işini ihaleye çıkarıyor.  Büyükçekmece Fatih Mahallesi 1210 parsel üzerinde bulunan binanın Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak faaliyete geçebilmesi için yapım, onarım, tadilat ve tamirat işlerini ihaleye çıkarıyor.  Söz konusu ihale 1 Kasım 2016 tarihinde saat 10:00'da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Kumburgaz Hizmet Binası'nda 2. kat toplantı salonunda gerçekleşecek.  İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;  a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin y&ou...