Diyarbakır bağlar belediyesi satılık arsa

Diyarbakır bağlar belediyesi satılık arsa

Mülkiyeti Diyarbakır Bağlar Belediyesine ait olan Bağcılar Mahallesi Mehmet Uzun Caddesinde yer alan arsa 30 Mayıs 2017 tarihinde ihaleye çıkıyor

Diyarbakır bağlar belediyesi satılık arsa

Mülkiyeti Diyarbakır Bağlar Belediyesine ait olan Bağcılar Mahallesi Mehmet Uzun Caddesinde yer alan arsa 30 Mayıs 2017 tarihinde ihaleye çıkıyor.  Söz konusu satılık arsa ihalesi 30 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00'da Belediye ana hizmet binası konferans salonunda Belediye Encümeni huzurunda gerçeleşecek.  İhaleye girebilme şartları  3.1 GERÇEK KİŞİLER a - Nüfus cüzdan sureti b - Kanuni ikametgah belgesi c - Temsil durumunda noter onaylı vekaletname d - Noter onaylı imza beyannamesi e - Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi f - İç zarf (teklif mektubu bırakılacak) g - İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 3.2 TÜZEL KİŞİLER a - Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2017 yılında alınmış) b - Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti c - Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi d - Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. e - Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi f - İç zarf (teklif mektubu bırakılacak) g - İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz Madde 4 - İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 30/05/2017 Salı günü saat 10.00’da teslim etmeleri gerekir. Madde 5 - İstekliler muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir. ...