Erzurum büyükşehir belediyesi satılık arsa ihalesi

Erzurum büyükşehir belediyesi satılık arsa ihalesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken'de bulunan 30 adet arsasını satışa çıkarıyor

Erzurum büyükşehir belediyesi satılık arsa ihalesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken'de bulunan 30 adet arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu satılık arsaların ihalesi 24 Ocak 2017 tarihinde saat 14:30'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi encümen salonunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi her bir arsa için ayrı olmak üzere 200 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.  Erzurum Büyükşehir Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler; 1) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 2) Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek. 3) Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi. 4) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. 5) Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi. 6) Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır. 7) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 8) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. ...