Miras intikalinde vekalet

Miras intikalinde vekalet

Miras intikali için vekaletname örneği için tıklayın.

Miras intikalinde vekalet

Kişinin ölümüyle taşınmaz mallarının yasal mirasçılarına geçmesine miras intikali deniyor. Peki miras intikali için vekaletname örneği nasıl oluyor? İşte yanıtı… “İNTİKAL YETKİLERİ: BİLCÜMLE MURİS VE MURİSİ EVVELLERİMİN VUKUU VEFATI NEDENİ İLE diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek olan …….. İLİ, A………… İLÇESİ, ………… mahallesinde kain ve tapunun ……… PARSEL numarasında kayıtlı gayrimenkulü ve işbu gayrimenkulde mevcut bilcümle hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmı ile tüm hak ve hisselerimin tamamı mirasçılık belgesine göre adıma intikal ettirmeye, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde tapu idaresine başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule, intikal eden taşınmazın adıma tescillerini talebe ve tescil ettirmeye, tapu kayıt, defter ve sicilini imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerimi almaya, adıma her türlü taahhüt, muvafakat, beyanname ve dilekçeler vermeye, resmi ve özel kurumlardan, arşivlerden kayıt ve örnekler çıkartmaya, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi beyannamelerini tanzim ve imzaya, ödenmesi gereken tüm vergi ve harçları ödemeye, fazlalarını geri almaya, tebliğ ve tebellüğe, uzlaşmaya, tapu, nüfus ve diğer kayıtlardaki yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, taşınmazın/taşınmazların yola, yeşil alana veya kamu yararına terki gereken kısımlarını bedelli veya bedelsiz olarak terke, bedelli terk edildiğinde bedelini talep ve tahsile, te...