Ruhsat yenileme

Ruhsat yenileme

İnşaat ruhsatı süresi dolduğu takdirde yenilenmesi şart. Peki ruhsat yenileme nasıl yapılır?

Ruhsat yenileme

İnşaata start vermek için kanunen alınması zorunlu bir belge olan inşaat ruhsatı, süresi dolduğunda yenilenmesi gerekiyor. Ruhsat alındığı halde belirlenen süre içinde inşaata başlanmazsa, ruhsatın yenilenmesi şart. Peki ruhsat yenileme nasıl yapılır, süresi ne kadardır? İlgili kanuna göre, ruhsat alındıktan sonra inşaata başlama süresi iki yıldır. Eğer bu süre zarfında inşaat çalışmaları başlatılmazsa, ruhsat geçersiz kabul edilerek, yenilenmesi gerekiyor. İmar Kanunu’na göre ruhsat yenileme işlemleri aşağıdaki gibi yapılıyor: “MADDE 57 - Yapı ruhsatı işleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadilât yapmak üzere yapı ruhsatı almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine, tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler. Tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler; özel kanunlara göre tahsis yapılmış olmakla beraber henüz tapu siciline malik adına mülkiyet olarak kaydedilmemiş olan gayrimenkuller için özel kanunlarda mülkiyet belgesi yerine geçeceği hükme bağlanmış olmak kaydı ile ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş olan tahsis belgesi, mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili makamlarca verilen belge ve kesinleşmiş kamulaştırma kararlarıdır. Belediyece, projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, parselin uygulama imar plânı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılaşma şartlarını gösterir imar durumu (çap), aplikasyon krokisi, yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağı düzenlenir. İlgili idarece, uygulama imar plânının yapılmasına esas teşkil eden onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parseli...