Kahramankazan Belediyesinden satılık arsalar

Ankara Kahramankazan Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 9 adet arsayı satışa çıkarıyor

Kahramankazan Belediyesinden satılık arsalar

Ankara Kahramankazan Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 9 adet arsayı satışa çıkarıyor. 

Söz konusu satılık arsalar Atatürk Mahallesinde yer alıyor. İhale ise 3 Mart 2017 tarihinde saat 11:00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek. İhale şartnamesi Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye girmek isteyenlerden istenen belgeler şöyle;

a - İkametgâh belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname.