Kayyum ne demek?

Son günlerde birçok holdinge kayyum atanmasından sonra kayyum ne demek sorusunu sizler için yanıtladık

Kayyum ne demek?

Son günlerde birçok holdinge kayyum atanmasından sonra kayyum ne demek sorusunu sizler için yanıtladık. 

Kayyum ne demek?

Hukuki anlamda belli bir malin yönetilmesi ya da belli işin yapılması için görevlendiren kişi anlamına gelen kayyum, genellikle usulsüzlük yapılan özel şirket ya da kurumlara devletin el koyması sonrası atanır. 

Kayyumun görev ve yetkileri mahkeme tarafından belirlenir. Görevleri geçici olan kayyumun yetkileri atanmasına neden olan durumlar ile sınırlandırılıyor. Eğer bu atama belli bir iş için ise, görevi, yetkisi ve kalacağı süre bu işe göre belirlenir. Kayyumun görevi, şirket ya da kuruluşun suçu mahkeme kararıyla sabit olana kadar ya da suçlamalardan aklanana kadar atandığı şirketi yönetmekdir. Kayyum atanması olduğunda, şirketin yetkiler alınır ve kayyuma devredilir. Böylelikle kayyum o şirketin tek yetkilisi halina gelir. Kayyum ne demek sorusunun cevapları ise aşağıda yer alıyor.

Kayyum ataması nasıl yapılır?

Üç şekilde atama yapılabilen Kayyum, ergin kişilerin isteği üzerine yapılabilir. Bu atama şekline 'İstek üzerine kayyumluk' denir. Vesayet makamının bazı sebeplerden bir ilgilinin isteği üzerine kayyum atamasına ise 'Temsil Kayyumluğu' denir. Vesayet makamının bazı hallerde yönetim kayyumu atamasına ise 'Yönetim Kayyumluğu' denir. 

Kayyum ne demek?

Hukuki anlamda; belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

Usülsüzlük yapılan özel kurumlara, şirketlere, devletin el koyduktan sonra atadığı yönetici.

4721 Saylı Medeni Kanun' a Göre Vasi Ve Kayyım Atanması
MADDE 403.- Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.

6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Kanununa Göre Kayyım Atanması
Seçimlere itiraz

MADDE 15 – (1) Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemlere ilişkin olarak seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, 14 üncü madde hükümlerine göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili kuruluş veya şubesine bildirir.

(2) Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri; kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir. Dava basit yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi hâlinde Yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

(3) Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev sürelerini belirler.