Kazan Belediyesi'nden satılık arsa

Kazan Belediyesi kendisine ait olan Kayı Mahallesi'ndeki küçük sanayi arsasını satışa çıkarıyor

Kazan Belediyesi'nden satılık arsa

Kazan Belediyesi kendisine ait olan Kayı Mahallesi'ndeki küçük sanayi arsasını satışa çıkarıyor. 1 milyon 135 bin TL bedel istenen arsa toplam 22 bin 716 metrekare büyüklüğünde. 

Satılık arsa ihalesi 7 Ekim 2016 tarihinde saat 10:30'da Kazan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek. 

Kazan Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacaklarda aranan belgeler;

a - İkametgâh belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;