Kentsel Dönüşüm yıkım süreci nasıl oluyor?

Kentsel Dönüşüm yıkım sürecinde hak sahiplerine 60 gün süre veriliyor

Kentsel Dönüşüm yıkım süreci nasıl oluyor?

28 Şubat 2014 / Emlakwebtv
Kentsel Dönüşüm uygulamaları 4 adımdan oluşur. Bunlar sırasıyla; binanın risk tespitinin yapılması, yıkım süreci, finansal destek ve son olarak da riskli alanların tespiti.

Kentsel Dönüşüm projesi başlamadan önce yapıların riskli olup olmadığı uzmanlar tarafından incelenir. Riskli yapı olarak tespit edilen bu yapı için yıkım süreci başlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’nin de desteği ile finansal sorunda hak sahibi mağdur olmayacak şekilde destek verilir. Son olarak da riskli alan tespitleri gerçekleşir ve buna göre nasıl bir yapı olacağı projelendirilir.

Kentsel Dönüşüm yıkım süreci nasıl olacak?
Riskli bina tespiti kesinleştikten sonra hak sahiplerine 60 gün süre verilir.
Verilen 60 günlük sürede yapı yıktırılmadıysa ek 30 gün daha süre verilir.
Bu süre içinde de yıktırılmayan riskli yapılar; yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilir.
Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde riskli binayı tahliye etmeyen malik veya kiracılar İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne bildirilir.
Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Kanun’a göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmeyecektir.