Kiracı icra takibi nasıl yapılır?

Mal sahipleri kiracısı için icra takibi başlatabilme hakkına sahipler. Peki kiracı icra takibi nasıl yapılır?

Kiracı icra takibi nasıl yapılır?

Mal sahipleri, kiracısı için icra takibi başlatabilir. Peki süreç nasıl işler, kiracı icra takibi nasıl yapılır?

Mal sahibi kiranın ödenmesinin yanında tahliyede isterse, ilamsız tahliye takibi yapması gerekiyor. Bu takip için mal sahibinin öncelikle kiracının yerleşim yerindeki icra dairesine başvuru yapması gerekiyor. Takip başlatıldıktan sonra, kiracı itiraz da bulunmaz ve kira borcunu ödemezse, ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde talep üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.

Kiracı icra takibi dilekçe örneği nasıl olur?

........ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO: ……… İCRA MÜD. 2015/………. E.

DAVACI : …………………….(T.C Kimlik No: ………………………..)

VEKİLİ :………………………..

DAVALI : ………………………(T.C Kimlik No: ……………………………)

KONUSU : Davalı borçlunun ……………………………… adresindeki gayrimenkulden tahliyesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- ……………… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi gereği, ekli tabloda gösterildiği üzere ödenmesi gereken kira bedellerinin, vadesinde ve tam olarak ödenmemesi üzerine, ……………. İcra Müdürlüğü’nün 2015/………….. E. Sayılı dosyasından tahliye talepli olarak icra takibi başlatılmış, davalı / borçluya Örnek No: 13 ödeme emri https://www.emlakwebtv.com/2015 tarihinde tebliğ edilmiş ancak davalı borçlu, 30 günlük ödeme süresi içerisinde herhangi bir ödeme yapmadığı gibi, yasal süresi içinde icra dosyasına herhangi bir itirazda da bulunmamıştır.

2- Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, davalı kiracının mecurdan tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İİK Sair yasal mevzuat

DELİLLER :

1- ………….. İcra Müdürlüğü’nün 20...https://www.emlakwebtv.com/…………… E. Sayılı dosyası

2- …………….. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi

3- Sair her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1- Davalı borçlunun …………………. adresindeki mecurdan tahliyesine,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

/2015

Davacı Vekili

Avukat