Konya Büyükşehir Belediyesi'nden satılık arsa

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Karatay Favziçakmak Mahallesi'ndeki arsa satışa çıkarılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden satılık arsa

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Karatay Favziçakmak Mahallesi'ndeki arsa satışa çıkarılıyor. 9 bin 107 metrekare alana sahip olan arsa 20348 ada 7 parselde kayıtlı. 

İmarda ticaret alanı olarak gözüken satılık arsanın emsali 2.00, yüksekliği ise en çok 8 kat olarak belirlendi. Satışa söz konusu arsa için 10 milyon TL isteniyor. KDV'den muaf olan arsanın geçici teminatı ise 300 bin TL. 

Arsanın ihalesi 6 Eylül 2016 günü saat 15:30'da Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 14Ç00'a kadar tekliflerini vermeleri gerekiyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler;

- Dilekçe,
- Tebligat için adres beyanı,

- Gerçek kişi olması halinde:
* Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
* İmza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde:
* İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
* Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
* Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

- İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)