Konya'da satılık arsa

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Konya Karatay'da yer alan arsayı satışa çıkarıyor

Konya'da satılık arsa

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Konya Karatay'da yer alan arsayı satışa çıkarıyor. 10 bin 773 metrekare büyüklüğündeki arsa için 15 milyon TL isteniyor. 

Ticaret alanlı satılık arsanın ihalesi 25 Ekim 2016 tarihinde saat 14:30'da Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşecek. Arsa bedeli ise bir peşinat, 4 eşit taksitle ödenebiliyor. 

Konya satılık arsa ihalesine katılacak olanlardan istenen belgeler ise şöyle; 

* Dilekçe,
* Tebligat için adres beyanı,

Gerçek kişi olması halinde:
*Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
*İmza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde:
* İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
* Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
* Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
* İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin KOSKİ Genel Müdürlüğüne herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
* Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
* İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
* Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)