Malatya'da satılık tarla!

Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Özal Mahallesinde yer alan tarlayı 2.036.849.00 TL tahmini bedel ile ihaleye çıkarıyor

Malatya'da satılık tarla!

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında satış ihalesi gerçekleşecek. İhale 12 Kasım Perşembe günü saat 11:00'de düzenlenecek. İhaleye konu olan taşınmaz Özal Mahallesi 157 Ada, 1 Parsel'de yer alıyor. 25.594.00 metrekare yüzölçüme sahip olan tarla için geçici teminat bedeli olarak da 611.054.00 TL talep ediliyor. 

İhale detayları şöyle
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgesi (İkametgah Belgesi)
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3 - Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir
4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.malatyadeftardarligi.gov.tr adresinde görülebilir.
İlan olunur