Manavgat Belediyesinden satılık arsa

Manavgat Belediyesi, Ilıca'da yer alan arsalarını 26 Ekim 2016 tarihinde satışa çıkarıyor

Manavgat Belediyesinden satılık arsa

Manavgat Belediyesi, Ilıca'da yer alan arsalarını 26 Ekim 2016 tarihinde satışa çıkarıyor. Satılık arsaların toplam bedeli 8 milyon 206 bin 998 TL olarak belirlendi. 

Satılık arsaların ihalesi 26 Ekim 2016 tarihinde saat 10:00 ile 11:00 saatleri arasında 20 dakika arayla gerçekleşecek. İhale, Manavgat Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak. 

İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 150 TL karşılığında temin edebilirler.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Ilıca 759 ada 1,761 ada 1 ve 762 ada 1 parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile Ilıca 764 ada 2 parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
2) İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülmesi ve 150,00 TL karşılığı temini mümkündür.
İstekli tarafından;
3) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
4) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belge vermesi)
5) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
6) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
7) Noter tasdikli imza sirküsü
8) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
9) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2016 yılında alınmış belge
10) Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
11) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu
12) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzunun aslı (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
13) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır
14) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.