Satış sözleşmesi örneği

Satış sözleşmesi, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak satıcının taraflarca belirlenen bedel karşılığında yapılır. Satış işlemlerinde gerekli satış sözleşmesi örneği için tıklayınız.

Satış sözleşmesi örneği

Satış sözleşmesi, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak satıcının taraflarca belirlenen bedel karşılığında yapılır. Satış işlemlerinde gerekli satış sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor. 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ


İşbu sözleşme……………………………………………… adresinde mukim “………………………..” ( bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) 
ile
............................................. adresinde mukim “...................................... ALICI olarak anılacaktır)
Arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar ve kurallar dahilinde yapılmıştır.

I – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusunu ALICI’nın seçeceği numuneye aynen uygun olarak bu sözleşmede yazılı şartlarla işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Ek – 1’de özellikleri belirtilen malın alımı/satımı oluşturmaktadır. 

II – TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. ALICI belirleyeceği iki adet numuneden birini kendinde tutmayı diğerini satıcıya vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. SATICI yukarıda 1. madde ile belirlenen numuneye aynen uygun olarak malı teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Taraflar, numunede ihtilaf olması halinde ALICI’nın elinde bulunan numunenin esas numune olarak kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4. SATICI öncelikle yukarıda 1. madde ile belirlenen numuneye uygun olarak temin edeceği bir adet malı (etiket,ambalaj,vs ile birlikte) ALICI’ya sunup onayını aldıktan sonra esas malın teslimini yapacaktır. SATICI’nın numuneye uygun mal için önceden ALICI’nın onayını almış olması, teslim edilecek malın numuneye uygun olmaması halinde kendisini sorumluluktan kurtarmaz.
5. SATICI, malın Ek – 1’de belirtilen adetlerde ve ambalajlanmış halde, üzerine içindeki adedini gösterir etiket de yapıştırılmış olarak, koliler

içindeki ağırlığı taşıyacak dirençte kalitede olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
6. SATICI, koli içindeki mal adetlerinin, malın ağırlığına ve hacmine göre ………… adetlik olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
7. İrsaliyelerde sipariş numarası bulunması zorunludur. SATICI, aksi durumlarda malın ALICI tarafından teslim alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Depoya teslim edilen adedin dışında ……… adet malzeme, mutlaka merkezde satın almaya teslim edilecektir. Teslim alan imzasını taşıyan irsaliye kopyası mutlaka faturaya eklenmelidir. Nakliye bedeli SATICI’ya aittir.
8. SATICI, belirlenen teslim tarihinden bir gün önce depo yetkilisinden telefonla randevu almak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, ALICI’nın belirlenen teslim tarihini herhangi bir gerekçe göstermeksizin üç güne kadar erteleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

III – FİKRİ HAKLAR
SATICI, işbu sözleşme konusu mala ilişkin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka gibi sınai haklar ile malın 5846 sayılı yasada sayılan eser gruplarından birine dahil olması halinde eser sahipliğinden doğan çoğaltma, yayma, işleme, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi haklarının münhasıran ALICI’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
SATICI, ALICI’nın talep etmesi halinde mal ile ilgili her türlü kalıp ve çoğaltmaya yarayan araç, gereç ve cihazı, mal ile ilgili her türlü teknik detayı ve spesifikasyonları içeren plan, proje, iş akışı vb. Dökümanı i,mha edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

IV – CEZAİ ŞART
SATICI, işbu sözleşmede belirlenen sürede veya ALICI’nın yukarıda II/8. maddede düzenlenen erteleme hakkını kullanması halinde bu sürenin bitiminde malı teslim etmekle mükelleftir. Aksi takdirde her gecikilen gün için her türlü tazminat ve sair talep hakları saklı kalmak kaydıyla, teslim edilecek mal bedeli tutarının binde dördü tutarında bir bedeli cezai şart olarak ALICI’ya, ilk talepte herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın
ödemeyi, işbu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

V – KALİTE KONTROL 
Malın, numuneye uygun olmaması halinde ALICI malı teslim almaktan imtina edebilir. SATICI, ALICI’nın malın numuneye uygun olup olmadığını … ay içinde her zaman kontrol edebileceğini ve numuneye uygun olmayan malı geri alacağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Numuneye uygun olmayan malın iade masrafları SATICI’ya aittir. Bu sebepten dolayı malın tesliminin gecikmesinin sorumluluğu SATICI’ya aittir. Malın ALICI’ya teslim edilmesinden ve mal bedelinin ödenmesinden sonraki …aylık süre içinde ortaya çıkacak ayıplar sebebiyle SATICI malı geri alacağını ve ayıplı mal bedelini ALICI’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI isterse mal bedeli yerine numuneye uygun malın verilmesini talep edebilir. Mal bedeli ALICI’nın mal için ödediği bedeldir. SATICI bu bedel dışında herhangi bir ek bedel veya herhangi bir nam altında ek ücret talep edemez.

VI – ÖDEME ŞEKLİ
Teslim tarihini müteakiben kesilecek faturanın ALICI’nın eline ulaşmasından itibaren …. gün sonra fatura bedeli ALICI tarafından SATICI’nın aşağıda belirtilen banka hesabına ödenecektir. Faturada sipariş numarası nın bulunması şarttır. Aksi takdirde fatura işleme konmayacaktır. SATICI, böyle bir işleme koymama durumunda Türk Ticaret Kanunu’nda faturaya itiraz hususunda düzenlenen 8 günlük sürenin geçirilmesi sebebiyle faturanın kesinleştiğinden bahisle herhangi bir şekilde ALICI’dan talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
............Bankası
............Şubesi
Hesap no:
Hesap adı: 

VII – REKABET ETMEME YASAĞI
SATICI işbu sözleşme konusu malı yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir müze mağazası için ya da herhangi bir şirket için, hiç bir suretle bir başkasına üretmeyeceğini ve satmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

VIII – SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALLERİ
SATICI belirlenen teslim tarihinde veya ALICI’nın II/8 maddesine göre sahip olduğu erteleme hakkını kullanması halinde bu tarihte malı teslim etmediği taktirde, ALICI, SATICI’ya edimini yerine getirmesi için uygun göreceği bir ek süre verir. Bu süre içerisinde de mal teslim edilmediği takdirde ALICI, ayrıca bir ihtar keşidesine gerek olmaksızın sözleşmeyi fesh ile SATICI’ya ödemiş olduğu avans ve mal bedeli ödemelerini, III. Maddede düzenlenen cezai şart tutarını, ödeme tarihlerinden başlamak ve SATICI’dan tahsile kadar geçecek süre için aylık %... faizi ile birlikte tahsil edeceği gibi, ayrıca III. Maddeden bağımsız olarak aktin ifa edilmemesi nedeniyle ............................TL cezai şartı SATICI’dan talep ve tahsil edecektir. Malın kısmen teslimi halinde de aynı hüküm uygulanacaktır. IX – DAMGA VERGİSİ
İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi SATICI tarafından ödencektir.

X – DELİL KAYDI
SATICI, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ALICI’nın defterlerinin ve bilgisayar kayıtlarının münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.XI – MÜCBİR SEBEP
Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşme ile yükümlendiği edimlerini yangın, sel, deprem gibi doğal afetler sebebiyle veya savaş, ambargo, iç isyanlar, terör eylemleri gibi kontrolleri dışında gelişen nve önlenemeyen bir sebeple yerine getiremezlerse herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmadan işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

XII – TEBLİGATLAR
Taraflar sözleşmenin başında belirtilen adreslerinin kanuni ikametgah adresleri olduğunu, adreslerde yapılacak değişikliklerin değişiklikten itibaren … gün içinde karşı tarafa bildirilmedikçe, eski adreslere yapılacak tebligatların yasal olarak yapılmış bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahüt ederler.

XIII – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİ
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde …. Merkez Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. 
İşbu sözleşme https://www.emlakwebtv.com/20.. tarihinde, İstanbul’da, 2 orijinal nüsha olarak tarafların imza tarihinde mevcut imza sirkülerlerine göre imzaya yetkili olan yetkililerince düzenlenmiş ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere imzalanmıştır. Sözleşmenin birer nüshası taraflara verilmiştir.

SATICI

ALICI