Sivas'ta satılık işyeri

Sivas İl Özel İdaresi, Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan işyerini satışa çıkarıyor

Sivas'ta satılık işyeri

Sivas İl Özel İdaresi, Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan işyerini satışa çıkarıyor. 2 milyon TL'ye satışa çıkarılan işyeri 320 metrekare alana sahip. 

İhale 11 Ekim'de

Sivas İl Özel İdaresi satılık işyeri ihalesi 11 Ekim 2016 tarihinde saat 10:00'da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. 

Satılık işyeri ihalesine katılacaklar; 

a) İç Zarf (Teklif Zarfı)
b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
c) Tebliğe esas ikamet belgesi,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,
e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına 60.000,00 TL tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.
h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)