2018 Tapu Harcı

2018 yılı Tapu Harcı ne kadar? Yeni tapu harcı oranı kaç ve harç bedelini hesaplama nasıl yapılır bu yazıda tüm detaylar sizlere sunuldu!

2018 Tapu Harcı

Konut, arsa, dükkan ya da tarla gibi gayrimenkullerin tapu işlemleri için Tapu Müdürlüğü sunduğu hizmet karşılığında tapu alım satım harcı talep ediyor. Tapu alım satım harcı gayrimenkul ya da taşınmaz alım satımında yapılan tapu hizmetinin karşılığı hizmeti alan kişiler tarafından ödeniyor.

Tapu işlemlerinin tamamlanabilmesi için tapu harcının mutlaka yatırılması gerekiyor. Tapu harcı hem alıcıdan hem de satıcıdan alınan bir vergidir. Tapunun hissedarlar tarafından satılması ya da alınması halinde, vergi oranları hisse payları oranınca hesaplanır ve hissedarlar tarafından ödemesi yapılır. Satıcılar ise genellikle bu bedelin tamamını alıcıya ödetmeye çalışırlar. Bu durum sadece anlaşmaya bağlıdır. Eğer taraflar arasında daha önce bir anlaşma yapıldıysa satıcının tapu harcını alıcı ödeyebilir. Anlaşılmaması durumunda ise alıcının, satıcının tapu harcını ödeme zorunluluğu yoktur. 

Tapu harcı hesaplanırken evin gerçek satış bedeli baz alınır. Hem satıcı hem alıcının ödemesi gereken tapu harcı, evin satış bedelinin binde 20'si hesaplanarak bulunur. Tapu harcının düşük çıkması için alıcı ve satıcı satış bedelinin düşük gösterebilir. Böyle bir durumda hesaplanan tapu harcı konut vergisinin bedelinden düşük olamaz. 

 

2018 Tapu Harcı

 

Tapu harcı hesaplama nasıl yapılır?

Tapu Müdürlüğü sunduğu hizmet karşılığında tapu harcı alır. Tapu harcı, bu hizmeti alan kişiler tarafından ödenmekte olup, tapu masrafları Türkiye'de Gayrimenkul devrinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorumludur. Devir işlemi esnasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde alıcının ve satıcının da bulunması yasal bir gerekliliktir.

Tapu harcı nereye ödenir?

Tapu harçları, önceden size bildirilecek tapu müdürlükleriyle anlaşmalı bankalara ödeniyor. Tapu harcı ödenmemesi durumlarında ise cezai yaptırımlara maruz kalmak mümkün.

Tapu harcını internetten ödeme nasıl yapılır? 

Konu ile ilgili bir noktaya daha değinmekte fayda var. O da, Tapu müdürlüklerinde e-tahsilat uygulamasına geçildiği. Bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM'ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.

 

2018 Tapu Harcı

 

Tapu harcı ne zaman ödenir? 

Alım satım işlemleri için tapu dairesine başvurulduğunda burada hesaplanan harç bedelleri, o yerleşim biriminin bağlı olduğu vergi dairesinin anlaşmalı olduğu bankaya ödenir. Tapu işlemlerinde tapu harcı hesaplanıp bankaya yatırıldıktan sonra dekontlar tapu dairesine teslim edilir ve taraflara aynı gün içinde tekrar randevu verilir. Randevu saati geldiğinde ise tapu işlemleri tamamlanır. Tapu harcı, alım satımlarda sadece 1 defa ödenir. 

Tapu harcını kim öder? 

Taşınmaz alım-satımında karşımıza çıkan tapu harcını alıcı mı satıcı mı öder dersiniz? Hemen belirtelim, mevzuatta tapu harcını alıcı ve satıcı ayrı ayrı ödemekle yükümlü. Ancak uygulamada farklı bir durum söz konusu. Kanunen alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gereken tapu harcı, pratikte alıcı tarafından ödeniyor.

Tapu harcı, konutun emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, alım satım sırasında oluşan satış bedeli üzerinden, binde 20 oranında ödeniyor. Hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gereken tapu harcı ödemesi yapılmadan tapu dairesinde işlemler tamamlanamıyor. Tapu masraflarının nereye ödeneceğine ilişkin bilgiler mesaj olarak gönderiliyor. Tapudan gelen mesajda belirtilen bankaya tapu harcının ödenmesi gerekiyor.

 

2018 Tapu Harcı

 

Tapu dairesinde gereken belgeler

- Satıcının yanında bulundurması gereken belgeler; 6 aydan önce çekilmiş 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi, temiz belgesi.

- Alıcının yanında bulundurması gereken belgeler; 6 aydan önce çekilmiş 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi.

- Gayrimenkulün belediye rayiç belgesi ve tapunun aslı veya fotokopisi, ödemede kredi kullanılmış ise, ipotek.

Tapu harcı pişmanlık dilekçesi nedir? 

Tapu harcı; bir tür vergidir. Konut, arsa, dükkan ya da tarla gibi gayrimenkullerin tapu işlemleri için Tapu Müdürlüğü sunduğu hizmet karşılığında tapu alım satım harcı talep ediyor. Tapu alım satım harcı gayrimenkul ya da taşınmaz alım satımında yapılan tapu hizmetinin karşılığı hizmeti alan kişiler tarafından ödeniyor.

Tapu harcı eksik yatırıldığı durumlarda cezalı duruma düşmemek için vergi dairelerine gidip, tapu harcının ödenmeyen kısmının ödenmesi durumudur. Bu işlem bir dilekçe ile gerçekleşir. Bu dilekçeye de tapu harcı pişmanlık dilekçesi denir.

 

2018 Tapu Harcı

 

Tapu harcı pişmanlık beyannamesi

Gayrimenkul tapu devirlerinde, tapu harcını daha az ödemek için gerçek bedel değil daha düşük bir ücret beyan ederek tapu harcı az ödeme yoluna gidilebiliyor. Maliye bu durumu farkettiğinde yüzde 25 oranında cezai işlem uygulayabiliyor. Bu cezayı ödemek istemeyenler, tapu harcı pişmanlık beyannamesi veriyor. 

Tapu Harcı iadesi nasıl alınır merak ediyorsanız 'Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı İadesi Nasıl Alınır?' yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Tapu harcı pişmanlık dilekçesi örneği 

........... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

.https://www.emlakwebtv.com/.https://www.emlakwebtv.com/2017

 

Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.         

Ekte sunulan beyannamenin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

ADRES:

.https://www.emlakwebtv.com/..https://www.emlakwebtv.com/....

      

Mükellef                                          

(Vekili veya Temsilcisi)                            

Ad, Soyadı ve İmza

EKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi

Bir gayrimenkul satışında, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ödenmesi gereken tapu harcı nasıl hesaplanır? İşte tapu harcı hesaplama... Alıcı ile satıcının tapu dairesinde satış işlemini yapabilmek için ödediği tapu harcının ne kadar olacağı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen oranlara göre hesaplanıyor. Tapu harç hesaplama nasıl olacak? sizler için derledik...

Tapu Alım-Satım masrafları için 'Tapu Alım-Satım Masrafı Nasıl Hesaplanır?' yazımızı inceleyebilirsiniz. 

 

2018 Tapu Harcı

 

Tapu harç oranları ne kadar?

a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere Emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı BİNDE 20 ödenir.
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için BİNDE 20 ödenir.

c)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için Binde 20 ödenir.

d)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için Binde 20

e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için Binde 20 ödenir.

f) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı BİNDE 20 ödenir.

 

2018 Tapu Harcı

 

Tapu harç fiyatları - Tapu masrafı nasıl hesaplanır? 

Tapu harcı hesaplama 2018 

Tapu harcı oranı 2018 yılında binde 20 olarak tahsil edilecek. Gayrimenkulle ilgili devir ve iktisaplarda tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak şartı ile beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir edenle devir alan için ayrı ayrı olacak şekilde binde 20 oranında hesaplanıp ödenecek. 

Tapu harcı hesaplama 2017 

Tapu harcı, taşınmazların alım - satım işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenir. 15 Mart 2017 tarihinde tapu harçları konutlar ve iş yerleri için binde 20'den binde 15'e düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan karar 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacak. 

Tapu satış bedeli üzerinde binde 20 oranında, alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı harç ödemesi yapılmalıdır. Toplamda binde 40 oranında harç ödenmiş olmalıdır. Tapu satış harcının dışında tapu döner sermaye bedelinin de ödenmesi gerekir. 2017 yılında tapu döner sermaye bedeli 90,50 TL olarak belirlendi. 

2017 tapu harcı hesaplamaya gelecek olursak; satış bedeli 100 bin TL olan bir taşınmaz için alıcının ve satıcının 2 biner lira (ayrı ayrı) ödemesi gerekiyor. (30 Eylül 2017 tarihine kadar 1.500 TL) Toplam tapu harcı bedeli olarak 4 bin TL ödenmiş olur. Başka bir örnekle açıklayacak olursak, 500 bin TL'lik bir gayrimenkulün tapu harcı değeri alıcıdan 10 bin TL, satıcıdan da 10 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL'dir. 

Tapu harcı indirimi 

15 Mart 2017 tarihinde yapılan tapu harcu indirimi tüm gayrimenkuller için değil, konut ve işyerleri için uygulanıyor. Arsa ve araziler için ise oran değişmeyerek binde 20 olarak uygulanıyor. 

Tapu harcı hesaplama 

Tapu harcı indirimli hali ile;

1- Gayrimenkul türü: Konut

Gayrimenkul bedeli: 200 bin TL

Tapu harcı oranı: Binde 15

Tapu harcı bedeli: 3 bin TL

Tapu harcı indirimsiz hali ile;

1- Gayrimenkul türü: Konut

Gayrimenkul bedeli: 200 bin TL

Tapu harcı oranı: Binde 20

Tapu harcı bedeli: 4 bin TL

2016 yılında tapu harcı hesaplama

2016 yılında tapu harcı oranı yüzde 2 oldu. Satılacak konutun satış bedeli üzerinde yüzde 2 oranında tapu harcı ödenecek. İlgili kanuna göre tapu harcı, hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenecek. Bazı satıcılar ise alıcı ile anlaşma sağlayarak ödenmesi gereken tapu harcının toplam yüzde 4'lük tutarın tamamını alıcıya ödettirebiliyor. 

Tapu masraflarında harç dışında tapu döner sermaye masrafları da bulunuyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2016 tarifesine göre, tapu döner sermaye tutarı yüzde 10,11'lik yeniden değerleme oranı ile beraber 82,50 lira olarak belirlendi. 

 

2018 Tapu Harcı

 

Tapu harcı hesaplama 

Tapu harcı 2016 yılında yüzde 2 olarak netleştirildi. Yani 100 bin liraya sattığınız bir konutun, 100 bin liralık satış bedeline göre 2016 yılında ödenmesi gereken tapu harcı o bedelin yüzde 2'si yani 2 bin liradır. Başka bir örnekle açıklamak gerekirse bedeli 200 bin TL olan bit konutun tapu harcı, 4 bin TL'dir. Bu bedel hem alıcı hem de satıcı tarafından ödendiği için 4 bin TL alıcı, 4 bin TL satıcı olmak üzere toplam 8 bin TL tapu harcı ödenmesi gerekir. 

Örneklerle tapu harcı hesaplama tablosu 2016 

Değeri 100 bin TL olan bir konut için 2 bin TL satıcı, 2 bin TL alıcı olmak üzere toplam 4 bin TL, 
Değeri 150 bin TL olan bir konut için 3 bin TL satıcı, 3 bin TL alıcı olmak üzere toplam 6 bin TL,
Değeri 200 bin TL olan bir konut için 4 bin TL satıcı, 4  bin TL alıcı olmak üzere toplam 8 bin TL,
Değeri 250 bin TL olan bir konut için 5 bin TL satıcı, 5 bin TL alıcı olmak üzere toplam 10 bin TL,
Değeri 300 bin TL olan bir konut için 6 bin TL satıcı, 6 bin TL alıcı olmak üzere toplam 12 bin TL,
Değeri 350 bin TL olan bir konut için 7 bin TL satıcı, 7 bin TL alıcı olmak üzere toplam 14 bin TL tapu harcı ödemesi yapılacaktır. 

2015 tapu harcı hesaplama 

Satılan taşınmazın bedelinin binde 2’si şeklinde ödenen tapu harcı hesaplama 2015 şöyledir:

-400 bin liralık evin 2015 tapu harcı bedeli 16 bin lira,
-300 bin liralık evin 2015 tapu harcı bedeli 12 bin lira,
-200 bin liralık evin 2015 tapu harcı bedeli 8 bin lira.

2013 Tapu Harcı 

Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138.maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Tapu Harcı; 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre çıkarılan ve 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57) ekinde yayımlanan tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekmektedir.


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Güncel Nisan 2019 Kira Artış Oranı/Zammı

Güncel Nisan 2019 Kira Artış Oranı/Zammı

İstanbul’da kaç tane belediye var? Belediye başkanları kim?

İstanbul’da kaç tane belediye var? Belediye başkanları kim?

Asgari ücretli konut kredisi alabilir mi?

Asgari ücretli konut kredisi alabilir mi?

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

EN ÇOK OKUNANLAR