Kentsel Dönüşümde kritik tapu harcı kararı

Tarafımızca İstanbul 2.Vergi Mahkemesinde açılan davada mevcut tapu harçlarının muafiyet kapsamında olduğu hatta 25.07.2014 yönetmelik değişikliği ile muafiyetin kapsamını genişletildiği müteahhitlerin yapmış oldukları binalarda yaptıkları ilk satışlarda tapu harcının alınmaması gerektiği yönünde karar aldı

Kentsel Dönüşümde kritik tapu harcı kararı

6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılacak iş ve işlemler noktasında önemli derecede muafiyet sağlandığı bilinmektedir. Ancak Tapu Sicil Müdürlükleri nezdinde yapılan birçok işlemden Maliye Bakanlığının talebi doğrultusunda yasada yer alan muafiyetlerin uygulanmadığı ve harçların alındığı gözlenmiştir. Hatta bu konuda GYODER, İNDER ve KONUTDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde bir girişim yapmış ve tapu müdürlükleri nezdinde alınmaması gereken harçların alınması nedeniyle düzenlemenin netleştirilmesi talebinde bulunmuşlardır. Mevcut talep doğrultusunda ise bir karar oluşmamıştır.

 

Kentsel Dönüşümde kritik tapu harcı kararı

 

Bu noktada tarafımızca İstanbul 2.Vergi Mahkemesinde açılan davada mevcut tapu harçlarının muafiyet kapsamında olduğu hatta 25.07.2014 yönetmelik değişikliği ile muafiyetin kapsamını genişletildiği müteahhitlerin yapmış oldukları binalarda yaptıkları ilk satışlarda tapu harcının alınmaması gerektiği yönünde iddiamız kabul görmüş ve mahkemenin ifadeleri ile aynen

“gayrimenkullerin ivaz karşılığında devir ve iktisabının harca tabi olduğu ancak 6306 sayılı Afet Riski  Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca devir ve tescillerin ise tapu harcından müstesna olduğu buna göre anılan kanun uyarınca yapılan kentsel yenileme uygulamalarının belirtilen istisnadan yararlanacağı sonucuna varılmıştır.

"Dava dosyasının incelemesinden davacı tarafından 6306 sayılı kanun çerçevesinde binanın yıkılıp yeniden inşası amacıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı ve bu sözleşme uyarınca inşaat bitirilerek dairelerin sahiplerine teslim edildiği ...kat,...nolu bağımsız bölümün .....tarih.....yevmiye numaralı tapu senedi ile devri nedeniyle Kadıköy Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemler sonucu ödenen tapu harcı ile döner sermaye ücretinin iptali ve iadesi istemiyle anlaşılmaktadır.

Olayda İstanbul ili, Kadıköy ilçesi,Zühtüpaşa mahallesi sınırları içindeki ....ada, ....parsel nolu parsellerde kayıtlı taşınmazın 6306 sayılı kanun 3.md. 2.fıkrası kapsamında riskli yapı olduğu dava dosyasında mevcut belgelerden anlaşılmıştır.

Bu durumda 6306 sayılı kanun gereğince “HARÇTAN MUAF OLDUĞU BELİRLENEN SÖZ KONUSU TAŞINMAZ İÇİN YAPILAN TAHAKKUKLARDA HUKUKA UYARLIK BULUNMAMAKTADIR” demiştir.

Mevcut karar doğrultusunda tapu sicil müdürlüklerinin riskli yapı ilan edilen taşınmazlarda riskli yapı sonrası satış ve bina inşa edildikten sonra yapılan ilk satışlar kapsamında harç tahakkuk ettirmemeleri gerekecektir. Bu şekilde harç alınan durumlarda ise derhal vergi daireleri nezdinde iade talebinde bulunulmasını ve red halinde de vergi mahkemelerinde dava açarak harcın iadesini talep etmelerini öneriyoruz. Karar ile 6306 sayılı yasanın getirmiş olduğu muafiyetlerin doğru uygulanması yönünde ciddi bir adımın da atılmış olduğunu artık söyleyebiliyoruz.